Under høringen i Utdannings- og forskningskomiteen fikk Spekter komme med synspunkter på budsjettet for utdanning og forskning. Ved siden av det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager var Spekter opptatt av å støtte at det nå skal nedsettes et utvalg som skal se på bruken av tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Mange bruker i dag lang tid på å skaffe seg ulike tilleggspoeng for å komme inn på ulike studier. Ved siden av karakterpoeng brukes blant annet alderspoeng og poeng for folkehøyskole og førstegangstjeneste.

– Spekter er opptatt av at det mobiliseres så mye arbeidskraft som mulig. Det er uheldig at mange bruker flere år for å komme inn på drømmestudiet. Vi ønsker så effektive kvalifiseringsløp frem til arbeid som mulig. Derfor bør utvalget også gis et arbeidslivsperspektiv med mål om mer effektive kvalifiseringsløp i sitt mandat, sa Kvam.

Kutt i pensjonstilskuddet for private barnehager

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund (PBL) går 4 av 10 private barnehager med underskudd. Flere private barnehager og studentsamskipnader med barnehager er medlemmer i Spekter, og de uttrykker bekymring for det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet. Konsekvensene av forslaget kan være at private barnehager må legge ned, og at det går ut over mangfold og kvalitet i sektoren.

– Barnehageforliket har vært et godt eksempel på hvordan offentlige og private aktører sammen har bidratt til tilnærmet full barnehagedekning.  Dette er vesentlig for de barna og familiene som berøres, men også viktig i større et likestillings- og arbeidslivsperspektiv. Det er derfor viktig at det nå ikke gjøres endringer, som isolert sett kan høres logiske ut, men som kan ødelegge de vellykkede, tverrpolitiske løsningene vi har fått til i denne sektoren, utdypet Kvam.    

Spekter mener videre at det kan være god grunn til å se på finansieringsmodellen for de private barnehagene, men da er det viktig at helheten i modellen vurderes, ikke bare enkeltelementer.

– Spekter vil derfor be om at helheten i finansieringsmodellen vurderes, og at eventuelle forslag til endringer er basert på en samlet gjennomgang hvor konsekvensene for barnehagetilbudet også blir tydeliggjort, avsluttet Olav Kvam.

Spekters innspill til Utdannings- og forskningskomiteen finner du under Dokumenter.