Spekters medlemsvirksomheter representerer store arbeidsgivere som er avhengige av et godt utdanningssystem som bidrar til at norsk arbeidsliv får god tilgang til arbeidskraft med god og relevant kompetanse. I dette bildet er Spekter positiv til flere av satsingene i budsjettforslaget, men vi ser også noen områder som burde fått mer oppmerksomhet og med en enda tydeligere retning for utviklingen fremover.

Regjeringen har satt i gang svært mange prosesser på utdannings- og kompetansefeltet, og de fleste av disse prosessene støtter vi. Spekter mener at gode modeller for implementering må gis prioritet fremover.

Spekter foreslår at det i statsbudsjettet for 2016 må bevilges midler til:

  • å igangsette et arbeid med utgangspunkt i Ludvigsen-utvalgets anbefalinger
  • en satsing på fagskoler
  • oppfølgingen av Utdanning for velferd. Implementering av igangsatte prosesser må gis prioritet

Læreplasser

KUF- komiteen var opptatt av betydningen av størrelsen på lærlingetilskuddet og oppnåelse av forpliktelsene i samfunnskontrakten for flere læreplasser. Kvam og Bergene viste til at Spekters medlemsbedrifter generelt har nådd målet med 20 % økning i antall læreplasser, og at også andre områder enn økonomi har betydning for i hvilken grad man tar inn lærlinger. Spekters siste lærlingeundersøkelse, som er under publisering, viser for eksempel at samfunnsansvar og virksomhetenes behov for rekruttering av fagarbeidere i fremtiden spiller en stor rolle.

Se Spekters høringsinnspill på Stortingets nett-tv:

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 20. oktober 2015