Arbeidsgiverforeningen Spekter, ved spesialrådgiver Kim Hannisdal, deltok i dagens høring rundt forslaget til statsbudsjett i Helse- og omsorgskomiteen. Spekter støtter regjeringens forslag om en ekstrabevilgning til spesialisthelsetjenesten for å ta igjen etterslepet koronapandemien har påført sykehusene.

– Pandemien har skapt et etterslep i pasientbehandlingen, med unormalt lange ventetider og mange fristbrudd som følge. Det rammer både pasientene og samfunnsøkonomien. Det vil kreve en stor innsats i spesialisthelsetjenesten å ta unna etterslepet samtidig med at beredskapen for større smitteutbrudd opprettholdes. Derfor er det fornuftig med en ekstrabevilgning på i alt 3,7 milliarder kroner til spesialisthelsetjenesten, slik regjeringen foreslår, innledet Hannisdal.

Han påpekte samtidig at pandemien gjør situasjonen uforutsigbar, og anbefalte derfor regjeringen å følge situasjonen nøye, og ved behov gjøre nødvendige justeringer i revidert nasjonalbudsjett.

Må omstille og effektivisere

Samtidig var Hannisdal klar på at arbeidet med å omstille og effektivisere sykehussektoren må fortsette med uforminsket styrke.

– Spekter mener tiltak for å tilpasse arbeidstidsbestemmelsene til helsetjenestens driftsbehov i denne sammenhengen er svært viktige. Vi oppfatter dessuten ABE-reformen som et sparetiltak, og stiller oss tvilende til om ostehøvelkutt av denne typen bidrar til omstilling og effektivisering. Ordningen bør etter Spekters oppfatning evalueres, slo han fast.

Viktige bidrag fra private og ideelle

Erfaringer så langt i pandemien viser betydningen av at også private og ideelle aktører bidrar, mente Hannisdal.

– Pasientene og det offentlige helsevesenet har hatt god hjelp av private og ideelle virksomheter som driver sykehus, rehabilitering, behandling av rusavhengighet og av medisinske laboratorier. Flere av disse har måttet gjøre omfattende omstillinger på kort varsel, under økonomisk usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Driftsmessig og økonomisk har situasjonen vært utfordrende for flere, og den er det fortsatt. Spekter mener regjeringen gir et viktig signal når den i budsjettforslaget uttrykker at den vil følge med på utviklingen for private leverandører i 2021. Det er viktig at regjeringen følger utviklingen tett, og løpende vurderer behovet for nye tiltak for å sikre aktørene nødvendig forutsigbarhet, fastslo Hannisdal.

Finansieringssystemet bør videreutvikles

Pandemien har medført at helsetjenesten raskt omstilte seg til å bruke digitale verktøy og tilby avstandsbehandling. Den har således virket som en sterk påminnelse om behovet for et finansieringssystem som letter innføring av ny teknologi og utforming av nye, kostnadseffektive tjenester.

– Budsjettforslaget omtaler et utviklingsarbeid som pågår for å innrette finansieringssystemet slik at det understøtter sammenhengende forløp, faglig utvikling, bruk av ny teknologi og andre nye og effektive måter å organisere tjenestetilbudet på. Spekter mener dette må gis høy prioritet, poengterte Hannisdal.

Trenger en helhetlig gjennomgang av egenandeler

Regjeringen foreslår å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Spekter har støttet forslaget i en tidligere høringsuttalelse, men uten å ta stilling til hvor egenandelstaket bør ligge.

– Det finnes et gap mellom befolkningens forventninger til hva den offentlig finansierte helsetjenesten kan yte, og dens reelle kapasitet og bæreevne. Spekter mener derfor det er behov for en mer helhetlig gjennomgang av egenandelsordningene, sa Hannisdal.

Tiltak mot legemiddelmangel

Hannisdal viste også til Apotekforeningen, som sin kommentar til budsjettforslaget påpeker at for lave trinnpriser på legemidler kan bidra til å forsterke legemiddelmangelen vi har her i landet.

– Spekter støtter foreningens forslag om at trinnprisene prisjusteres for å forhindre ytterligere legemiddelmangel, slo han fast.

Les hele Spekters høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen under Dokumenter.