Et bredt flertall på Stortinget har i dag samlet seg om et pensjonsforlik som øker pensjonsalderen gradvis i tråd med forventet levealder. Tjenestepensjonsordningene justeres tilsvarende, samtidig som uføres levealderspensjon delvis skjermes.

– Vi lever lenger enn før, og derfor er det naturlig at vi også står i jobb lenger enn før. En økning av aldergrensene i folketrygden vil både styrke arbeidslinjen og hindre at arbeidstakere går ut av arbeidslivet med lave pensjoner, sier Anne-Kari Bratten.

Flere sektorer mangler folk og kompetanse

Spekters medlemmer i helsesektoren er blant de som tydeligst merker mangelen på tilgjengelig arbeidskraft, men behovet for folk og kompetanse er stort også i andre sektorer.

– Det trengs arbeidskraft blant annet for å gjennomføre det grønne skiftet, utvikle ny teknologi, styrke beredskapen og utvikle næringslivet. Eldre arbeidstakere har en erfaring og en kompetanse som vil være viktig for mange arbeidsgivere også etter dagens pensjonsalder, sier Bratten.

Vil avvikle AFP

Spekter er også positiv til at det nå skal innføres en egen sliterordning i folketrygden etter mønster av sliterordningen i privat AFP. Bratten mener en slik ordning må forutsette at den særskilte sliterordningen i privat sektor avvikles. Også AFP-ordningen bør avvikles og bli en del av folketrygden, mener hun. Dette er en statsfinansiert ordning som i dag bare er tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale.

– Mange av de som i dag ikke har rett til AFP og slitertillegg er ansattgrupper med de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene og med den laveste pensjonsopptjeningen. Derfor bør disse ordningene erstattes av ordninger som treffer hele det norske arbeidslivet, sier Bratten.

Viktig med bredt forlik

Bratten er samtidig glad for at pensjonsforliket favner et bredt flertall på Stortinget.

– De siste årene har vi sett flere eksempler på reformer basert på et smalt flertall som reverseres når flertallet skifter. Det har vi ikke råd til i dette spørsmålet, sier Bratten.

– For både arbeidstakere og arbeidsgivere er det avgjørende med god forutsigbarhet i pensjonssystemet. Derfor er jeg glad for at dagens forlik både har et langsiktig perspektiv og en bred politisk forankring, sier hun.