I 2014 ble fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker. Nye tall fra NAV tyder på regelendringen har ført til at fedre tar ut en mindre andel av den totale foreldrepengeperioden.  

-Sannheten er jo at når menn tar mindre pappaperm, blir kvinnene værende lenger hjemme, og deres tilknytning til arbeidslivet svekkes, sier Wikdahl. 

Hun mener dette ikke er et overraskende resultat av regjeringens likestillingspolitikk, og minner om at organisasjonen i arbeidslivet ved gjentatte anledninger har advart mot å svekke fedrekvoten

- Den milde tvangen med øremerket pappaperm har fungert svært godt siden kvoten ble innført og etter hvert økt. Når den nå er redusert, faller familiene tilbake i tradisjonelle mønstre. Far går på jobb, mens mor er hjemme og passer barn. Regjeringens mantra om valgfrihet, har i denne saken satt likestillingen i revers, sier Wikdahl. 

Ber regjeringen snu

Spekter mener ordningen bør reverseres. 

- Nå har vi tallene på bordet, og de bekrefter at det var helt feil å redusere pappapermisjonen til ti pliktige uker. Regjeringen bør snarest snu, og sørge for at ordningen med 14 ukers pappapermisjon blir gjeninnført, sier Wikdahl.

Hun påpeker at ordningen med fedrekvote har vært en suksess. - Den har gitt et mer likestilt familieliv og har hatt positiv effekt på kvinners yrkesdeltakelse, blant annet ved at kvinner har kommet tidligere tilbake i arbeid enn de ellers ville ha gjort.

-Ordningen har også bidratt til et mer likestilt arbeidsliv ved at den har tydeliggjort at balansen mellom arbeid, familie og omsorg er et felles ansvar hvor mor og far må bidra likeverdig, sier Wikdahl.

Fedrekvote fremmer likestilling

Spekter mener familiepolitiske tiltak som fremmer likestilling er helt nødvendige for å få et mer likestilt arbeidsliv.
 - Med de sysselsettingsbehovene vi ser fremover, ikke minst i helse- og omsorgssektoren, er det avgjørende at virkemidlene rettes mot tiltak som fremmer høy yrkesdeltakelse, både blant kvinner og menn. Jo mindre pappaperm menn tar, dess større er sannsynligheten for at kvinners yrkesdeltakelse svekkes, sier Wikdahl. 

Les mer om saken i Aftenposten

Les også:

 Innlegg av NHO og Spekter familiepolitikken

Innlegg av Unio og Spekter om likestilling i arbeidslivet