I høringssvaret etterlyser Spekter en vurdering av hvilken effekt forslagene vil ha på arbeidsmarkedet. Spekter påpeker også at det ikke foreligger gode begrunnelser for de foreslåtte endringene.

Fedrekvote har gitt mer liketilt arbeidsliv

Spekter mener ordningen med fedrekvote har vært en ubetinget suksess. Den har bidratt til at fedre får mer tid med barna sine, samtidig som den har bidratt til at mødre kommer tidligere tilbake i arbeid. Spekter er sterkt i mot tiltak som vil kunne bidra til å svekke mødres tilknytning til arbeidslivet.

Spekter minner om at hensikten med fedrekvoten har vært å få fedre til å ta større del i omsorgen for barnet de første leveårene. Siden innføringen i 1993, og med utvidelsene som har fulgt, har stadig flere fedre benyttet seg av muligheten til å ta i bruk fedrekvoten. Det har ført til et mer likestilt familieliv og har hatt positive effekter på kvinners yrkesdeltakelse, også ved at kvinner er kommet tidligere tilbake i arbeid enn de ellers ville ha gjort.

Ordningen har bidratt til et mer likestilt arbeidsliv ved at den har tydeliggjort at balansen mellom arbeid, familie og omsorg er et felles ansvar hvor mor og far må bidra likeverdig.

Færre menn i pappaperm = kvinner lengre borte fra jobb

Spekter mener regjeringens forslag vil medføre at færre menn vil benytte seg av ordningen, og at mange kvinner dermed får en løsere tilknytning til arbeidslivet ved at de i lengre tid er borte fra jobb.

Spekter advarer regjeringen mot å gå videre med forslaget.

Les hele høringssvaret fra Spekter her