Spekter ser budsjettforslaget som en bekreftelse på at virkeligheten beskrevet i Perspektivmeldingen ikke tilhører en fjern fremtid. Ressursene er knappe, og de vil bli knappere. Samtidig stiger behovet for og forventningene til helse- og omsorgstjenester. Gapet mellom ressurser og behov blir mer merkbart.

Må ha virkemidler for hensiktsmessig drift

Wikdahl la vekt på sykehusenes mulighet til omstilling og bedre sykehusdrift i komitéhøringen, og ledernes rolle i dette arbeidet. Bedre mulighet til å tilpasse arbeidstidsordningene til driftsbehovene er etterspurt.

- Skal vi få en mest mulig optimal sykehusdrift som er bedre tilpasset pasientenes behov, og i tillegg gir flest mulig hele, faste stillinger, mindre innleie, mindre deltid og overtid, ligger det gode svar i Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift- og turnusarbeid, sa Wikdahl.

Hun oppfordret komiteens medlemmer til å ta initiativ til at forslagene blir gjennomført.

- Lederne i sykehusene stiller opp og er klare til å gjøre omstillingsjobben, men de trenger handlingsrom. Det må komme fra politisk hold, minnet Wikdahl om.

Finansieringssystemet må understøtte teknologibruk

Bedre samhandling og ny teknologi vil være viktig i fremtidens helsetjeneste. Spekter brukte derfor anledningen til å rette oppmerksomheten mot rollen spesialisthelsetjenestens finansieringssystem kan ha for å understøtte bruk av ny teknologi. Det finnes eksempler i dag på at finansieringssystemet hemmer en slik utvikling.

På spørsmål fra komiteen, viste Wikdahl til at sykehus som gir pasienter tilbud om polikliniske konsultasjoner via video ikke får finansiering hvis lege ikke deltar, mens et tilsvarende krav ikke gjelder konsultasjoner der helsepersonell og pasient er fysisk til stede i samme rom.

Les Spekters innspill til Helse- og omsorgskomiteens høring om statsbudsjettet her:

Se opptak fra høringen på Stortingets Nett-TV