Frontfagspartene kom 8. april til enighet i årets hovedoppgjør. Det er gitt et generelt tillegg på kr 1,- per time sentralt, pluss et lavlønnstillegg på kr 2,50 per time for de som har overenskomster der gjennomsnittslønnen er under 90 % av industriarbeidernivået (under kr 417 726).

- Norsk økonomi har gradvis bedret seg noe, men fortsatt er det store utfordringer i norsk og internasjonal økonomi. Det er også stor usikkerhet knyttet til virkningen av en gryende internasjonal handelskrig og det er derfor også i år nødvendig med en moderat lønnsvekst, sier Gjerding.

Han minner samtidig om at resultatet fra frontfaget ikke nødvendigvis er en fasit for forhandlingene i den enkelte bedrift.

- Her skal utgangspunktet fortsatt være bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Men den samlede lønnsveksten også i våre bedrifter må være innenfor den normen som nå er satt, fortsetter han.

Videre har partene avtalt noen endringer i regelverket for privat sektors AFP-ordning som også vil gjelde for Spekters virksomheter. LO og NHO har avtalt å utrede en mulig omlegging av dagens AFP ordning og Spekter vil delta i en referansegruppe for dette arbeidet.

NHO og LO har også avtalt å avvikle sin sluttvederlagsordning og bruke de oppsparte midlene til å innføre et såkalt «slitertillegg». I Spekterområdet er det ikke oppspart midler i en slik sluttvederlagsordning. «Slitertillegget» som er avtalt i NHO, er et eget pensjonstillegg til arbeidstakere som har en inntekt under 7,1 G (p.t kr 664 801), og som går av ved 62, 63 eller 64 år og ikke fortsetter å arbeide. For å få tillegget må man også kvalifisere til AFP og i tillegg i minst 20 år ha hatt en inntekt over 1 G (pt kr 93 634). 

Forhandlingsstart i Spekter 10. april

 Partene i Spekterområdet vil diskutere resultatet i frontfaget når Spekteroppgjøret starter med innledende sentrale forhandlinger tirsdag 10. april. Deretter blir det lokale forhandlinger og sentrale forhandlinger for helseforetakene. Det vil bli holdt et informasjonsmøte for medlemmene torsdag 12. april.

Møtebøkene fra meklingen kan leses på Riksmeklerens nettsider: 

Møtebok mellom NHO/LO

Møtebok mellom NHO/YS