De nye fremskrivningene fra SSB viser at vi passerer 6 millioner innbyggere i 2031 og 7 millioner innbyggere i 2065. Når det gjelder SSBs hovedalternativ er det kun mindre endringer fra de forrige fremskrivningene fra 2012. SSB forventer nå litt lavere befolkningsvekst enn de gjorde i 2012.

- Det blir stadig færre arbeidstakere bak hver pensjonist. Derfor må alle jobbe mest mulig og lengst mulig med riktigst mulig kompetanse, dessuten må vi finne nye og smarte måter å løse oppgavene på, sier Wikdahl.

Fortsatt aldring av befolkningen

I 2060 vil være femte person i Norge være 70 år eller eldre. Andelen stiger fra i underkant av 11 prosent av befolkningen i dag til 19 prosent i 2060.

Andelen 80-89-åringer vil dobles fra 3,4 prosent i dag til 7,0 prosent i 2060, mens andelen som er 90 på eller eldre vil tredobles fra til 2060. Totalt vil andelen personer som er 80 år eller eldre utgjøre nesten 10 prosent av befolkningen i 2060, mens den tilsvarende andelen i dag er drøy 4 prosent.

I følge befolkningsframskrivningenes mellomalternativ vil dødeligheten fortsette å synke fram til 2100. Forventet levelader ved fødselen vil stige med henholdsvis 6,9 år for menn og 5,6 år for kvinner frem til 2060. I 2060 anslår SSB at forventet levealder ved fødsel vil være 86,5 år for menn og 89,1 år for kvinner. Det vil da med andre ord kun være 2,6 år forskjell i forventet levealder mellom menn og kvinner.

Stor vekst rundt landsdelssentrene

SSB fremskriver befolkningen i fylker og kommuner kun frem til 2040. De seks landsdelssentrene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø får en betydelig vekst i innbyggertallet i perioden frem til 2040. Veksten vil likevel bli enda større i kommunene som ligger rundt disse byene.

- Dette underbygger behovet for å styrke kollektivløsningene slik at folk kommer seg til og fra jobb på en effektiv måte, sier Wikdahl.

Framskrivningene viser at hele 18 av de 20 kommunene som får høyest prosentvis vekst i folketallet er kommuner i nærheten av en storby.

Antall innvandere vil øke

SSB anslår i framskrivningene at tallet på innvandrere som bor i Norge vil øke fra drøy 630 000 i dag til rundt 1,5 millioner i 2060. I perioden fra 2060 til 2100 vil antallet holde seg noenlunde stabilt. I andel av befolkningen vil innvandrerne utgjøre drøyt 22 prosent av befolkningen i 2060, mens 8 prosent vil være født i Norge med to innvandrerforeldre.