Spekter har sammen med Fagforbundet og Delta deltatt i et prosjekt for å kartlegge hvilken effekt en bedre oppgavedeling mellom ulike yrkesgrupper kan gi i sykehusene. Prosjektet har resultert i en rapport, utarbeidet av Oslo Economics, som særlig ser på oppgavedelingen mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper.

Rapporten, som ble presentert på et frokostmøte i dag, gir innsikt i sykehusenes erfaringer med oppgavedeling, og hvilke faktorer som hemmer eller fremmer en god oppgavedeling. Den løfter også frem noen gode eksempler. Rapporten ble presentert av prosjektleder Kine Pedersen og partner Erik Magnus Sæther i Oslo Economics.

Mye å hente på å organisere arbeidet bedre

Under frokostmøtet deltok Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og Spekters Anne Turid Wikdahl, i en samtale med Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet og Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta.

I løpet av samtalen pekte Wikdahl på noen forhold hun tror blir viktig å merke seg når det gjelder bemanningsbehov og oppgavedeling i helsesektoren fremover. 

– Oppgavedeling er ett av flere virkemiddel for å løse bemanningsutfordringene i helsesektoren. Det er mye å hente på å organisere arbeidet og oppgaveløsingen bedre, det viser vår kartlegging. I tillegg må vi jobbe for hele stillinger. For å få det til, må vi fordele helgevaktene på en god måte, slik at behovet for deltid og innleie ikke oppstår og slik at arbeidstidsordningene fremmer et godt arbeidsmiljø, sa Wikdahl.

Samarbeid har aldri vært viktigere

Hun pekte også på betydningen av samarbeid for å finne gode løsninger.

– Selv om vi kan lese om vellykkede eksempler på oppgavedeling i rapporten, vil omstillingene ikke skje smertefritt. Hovedavtalens samarbeidsbestemmelser har aldri vært viktigere. Ledere må få handlingsrom og ansatte/tillitsvalgte må være konstruktive bidragsytere, understreket Wikdahl.

Før det nevnte panelet slapp til for å diskutere, fortalte Merete Hefte, rådgiver og arbeidsgiverrepresentant og Marte Loddengaard, tillitsvalgt i Fagforbundet om et vellykket eksempel på oppgavedeling ved Helse Bergen HF. Deretter holdt Inger Cathrine Bryne også et faglig innlegg.

Frokostmøtet ble ledet av Håkon Haugsbø.

Fakta: Suksessfaktorer for god oppgavedeling:

Oslo Economics har i sin rapport pekt på seks suksessfaktorer for gode oppgavedeling:

  1. Ledelsesforankring
  2. Satsing på lærlinger
  3. Kartlegging av oppgaver, ansvarsfordeling og roller
  4. Informasjon og holdningsarbeid
  5. Opplæring, kompetanseutvikling og videreutdanning
  6. Økonomiske rammer

Du kan se opptak av frokostmøtet her: