I den første rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene før årets hovedoppgjør, legger utvalget til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2014 til 2015 var 2,8 prosent.

I Spektervirksomhetene anslås lønnsveksten til 2 ¾ prosent, både innen helse og i andre virksomheter. I industrien er lønnsveksten anslått til om lag 2 ½ prosent for både funksjonærer og arbeidere og samlet sett for NHO-området.

Høyest var lønnsveksten i finanstjenester, kommunene og i varehandel.

Utvalget anslår en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2 ½ prosent fra 2015 til 2016. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2016 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, oljeprisen og elektrisitetspriser.

- I prognosen er det lagt til grunn like svak krone resten av året som det vi har hatt til nå i 2016. Dersom kronen styrker seg gjennom året vil dette kunne gi en lavere prisvekst fordi prisen på importvarer da ikke vil stige så mye som forutsatt, uttaler Gjerding.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader i norsk industri var i 2015 anslagsvis 37 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, 10 prosentpoeng mindre enn året før. Nedgangen må ses i sammenheng med at kronen svekket seg markert fra 2014 til 2015. At timelønnskostnadene er høyere i norsk industri enn i industrien hos våre handelspartnere reflekterer norsk økonomis høye produktivitet og inntektsnivå, samt jevnere fordeling av inntektene, men selvfølgelig også en høyere lønnsvekst enn i utlandet.

Arbeidsledigheten økte gjennom året og ledighetsraten (AKU) var i 4. kvartal 2015 på 4,6 prosent. Gjennomsnittlig arbeidsledighet for 2015 var 4,4 prosent, opp fra 3,5 prosent i 2014.

 

Tabell 1.
Årslønnsvekst i 2014 og 2015 og lønnsoverheng til 2016 i noen forhandlingsområder

  1. Endret sammensetning av lønnstakere trakk lønnsveksten betydelig opp i 2015.
  2. Forskjøvet virkningstidspunkt for tarifftillegg i 2014 pga. streik i undervisningssektoren, trakk lønnsveksten i hele kommunesektoren ned med 0,2 prosentpoeng i 2014 og opp med 0,2 prosentpoeng i 2015.

Les også pressemeldingen fra TBU:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 – foreløpig rapport.

Lønnsoppgjøret i Spekter

Forhandlingene i Spekter vil starte opp etter at frontfagsoppgjøret er ferdig. Det er planlagt innledende sentrale forhandlinger med LO Stat og YS Spekter tirsdag 5. april og med øvrige hovedorganisasjoner senere samme uke. B-dels forhandlingene vil derfor finne sted i midten av og i siste del av april. Forhandlingene for helseforetakene vil kunne komme noe senere enn dette. Spekter arrangerer informasjonsmøte om årets oppgjør torsdag 7. april kl. 10.00 i Oslo konserthus.