I høringssvaret til Arbeidstidsutvalgets rapport, understreker Spekter at det i virksomheter som driver døgnet og uken rundt, er krevende å finne gode løsninger som sikrer at arbeidstidsorganiseringen ivaretar både driftens og den enkelte medarbeiders behov på en god måte.

- Om dette er krevende i dag, kommer det til å bli enda mer utfordrende i fremtiden når arbeidskraftbehovet blir betydelig større, og ressursene må brukes enda mer målrettet i alle deler av arbeidslivet. Dette er nødvendig for å øke produktiviteten slik at vi kan bevare de gode velferdsordningene vi har, påpeker Wikdahl.

Spekter støtter derfor Arbeidstidsutvalget i at det er behov for at arbeidsmiljøloven på visse områder i større grad tilpasses dagens og fremtidens arbeidsliv. Forslagene fra Arbeidstidsutvalget støttes også av Produktivitetskommisjonen.

Særlig behov for regelendringer rundt skift/turnus

Arbeidstidsutvalget har blant annet foreslått at arbeidsgiver, innen gitte begrensninger, kan sette opp ordinære arbeidsplaner som gjør at driften kan ivaretas, uten avtaler med tillitsvalgte.

- Det vil kunne bidra til større forutsigbarhet og driftsstabilitet hos flere av Spekters medlemmer, selv om mange fortsatt uansett vil være svært avhengig av avtaler med tillitsvalgte, sier Wikdahl.

Hun understreker at Spekter er fornøyd med at utvalget ikke foreslår noen endringer i de ytre rammene for arbeidstid. Den ukentlige og daglige arbeidstiden er den samme og de ansatte kan ikke ha kortere hviletid mellom to vakter enn nå. Grensene for overtidsarbeid er også urørt.

- Ingen skal måtte jobbe mer enn før, og arbeidsplanene skal selvsagt drøftes med de tillitsvalgte også i fremtiden.  Men det er et skritt i riktig retning at arbeidsgiver får en mulighet til å sette opp arbeidsplaner for å sikre driften uten godkjenning av tillitsvalgte. Det skulle bare mangle, med tanke på at det er arbeidsgiver, ikke tillitsvalgte, som har det endelige ansvaret for brukertilbud, drift og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier Wikdahl.

Kunne ha gått lenger

Spekter mener imidlertid at Arbeidstidsutvalget med fordel kunne ha gått enda lenger i sine forslag.

-Ideelt sett bør arbeidsgiver, som har ansvar for både arbeidsmiljø, kvalitet og drift, kunne bestemme hvordan arbeidstiden fordeles og plasseres innenfor de grensene som ligger i arbeidsmiljøloven i dag, sier Wikdahl.

I virksomheter med døgnkontinuerlig drift, må man i dag ha avtaler med fagforeninger for å sikre at driften går rundt. Som Arbeidstidsutvalgets peker på, kan det i praksis være krevende å få til avtaler som sikrer hensiktsmessige arbeidsplaner, fordi det stilles ulike typer krav fra fagforeningene. Dette har ført til at det har oppstått mange forhandlingsarenaer på siden av de ordinære forhandlingene som skjer i lønns- og tariffoppgjør. Bare i sykehusene er det anslått at det årlig er mellom 20.000 – 25.000 forhandlingsarenaer om helt ordinære arbeidstidsordninger.

Ingen trussel mot den norske modellen

Den siste tiden har det vært gjort forsøk på å tilsløre behovet for endring, med påstander om at forslaget fører til at den norske modellen settes under press. Spekter mener slike påstander faller på sin egen urimelighet. 

- Den norske modellen med et tett samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiverne og myndighetene er et av Norges fortrinn. Hvis noen oppfatter at den norske modellen innebærer at alle skal være enige om alle beslutninger som tas på den enkelte arbeidsplass, har de misforstått. Modellen skal bidra til å sikre gode prosesser ved nødvendige omstilling og endring i samfunnet, sier Wikdahl.

Hun understreker at et av endrings- og omstillingsbehovene Norge nå har for å sikre god ressursbruk og legge til rette for økt produktivitet, er knyttet til hvordan arbeidstiden organiseres, og hvem som skal ha siste ord når arbeidsplanene settes opp.

- Arbeidstidsutvalget har ikke gjort annet enn å foreslå at de ordinære arbeidstidsordningene som i dag brukes i virksomheter som er døgn- og helgeåpne normaliseres. Det setter verken den norske modellen, eller et godt lokalt samspill mellom ledelse og tillitsvalgte på spill, sier hun. 

Les Spekters høringssvar: