Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre la i dag fram avtalen om hvilke endringer de er enige om skal inn i arbeidsmiljøloven.

Bratten mener det er positivt at stortingsflertallet har blitt enige om å justere reglene for gjennomsnittsberegning, slik at man kan avtale 12,5 timers arbeidsperiode lokalt i den enkelte virksomhet.
-Vi ser likevel at det er behov for ytterligere endringer, og har forventninger om at arbeidstidsutvalget kommer forslag om regler tilpasset dagens arbeids- og samfunnsliv, sier Bratten.

Partiene er blant annet enige om å fjerne kollektiv søksmålsrett. I tillegg heves grensen for stillingsvern fra 70 til 72 år. De er også enig om å innføre en generell adgang til midlertidig tilsetting.

Dette er de enige om

I følge hoyre.no, er partiene enige om følgende endringer:

• Alle forslag om arbeidsmarkedspolitikken slik regjeringen har foreslått og presiserende merknader fra partiene.

• Fast arbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet og det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, slik regjeringen har foreslått

• 70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense, slik regjeringen har foreslått.

• Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid det det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale til 12.5 timer per dag, slik regjeringen har foreslått.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet til 13 timer, slik regjeringen har foreslått.

• Forslagene om økt ukentlig og månedlig overtid slik regjeringen har foreslått, ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet (fra 15 til 20 ukentlig og fra 40-50 t månedlig) og gjennom tillatelse fra Arbeidstilsynet.

• Fjerne kollektiv søksmålsrett, slik regjeringen har foreslått.

• Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, slik regjeringen har foreslått.

• Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere