Apoteklovutvalget, som fremla utredningen «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig» 31. januar, slår fast at dagens apoteksystem fungerer godt, og at det i stor grad bidrar til at apoteklovens og legemiddellovens formål er nådd. At alle legemiddelgrossister som leverer til apotek plikter å levere til alle landets apotek, er et viktig prinsipp for å oppfylle det legemiddelpolitiske målet om lik tilgang til legemidler over hele landet.

Spekter går imot uthuling av leveringsplikten

Flertallet i Apoteklovutvalget foreslår at det skal kunne gis unntak fra leveringsplikten for nye grossister som vil inn på markedet. Samtidig erkjenner flertallet at leveringsplikten må videreføres for at vi fortsatt skal ha lik tilgang til legemidler over hele landet. Dermed må andre enn de som får unntak fortsatt være forpliktet til å levere til alle apotek.

- Vi kan ikke forstå annet enn at det vil svekke forsyningssikkerheten og at det kan undergrave det helt sentrale legemiddelpolitiske målet om lik tilgang. Det vil også innebære en forskjellsbehandling og virke konkurransevridende. Spekter oppfatter forslaget som lite gjennomtenkt, og kan ikke støtte det, sier Hannisdal.

Apotekene er en viktig ressurs

Helsepersonellkommisjonen dokumenterte og beskrev tydelig helsetjenestens bemanningsutfordringer nå og i fremtiden, og behovet for å finne mer effektive måter å bruke helsepersonell på. Apotekene har 8 000 ansatte spredt på 1 000 apotek utover i hele landet, og representerer en stor ressurs som kan bidra til å avlaste andre deler av helsetjenesten. Apoteklovutvalget hadde i sitt mandat at det kunne «se på i hvilken grad faglige tjenester i apotek bør videreutvikles og integreres i helsetjenesten, og mulige konsekvenser av dette,» men har ikke lagt særlig vekt på dette.

- Det hadde vært virkelig interessant å se Apoteklovutvalgets vurderinger og svar på utfordringene Helsepersonellkommisjonen beskriver. I en utredning med tittelen «Fremtidens apotek» hadde Spekter forventet å finne forslag til hvordan apotekene skal kunne bidra til tjenesteutvikling og bedre og mer effektive helsetjenester. Dessverre finner vi lite av det. Det vil vi betegne som en forspilt mulighet, sier Hannisdal.

Han viser til Spekters høringssvar til Helsepersonellkommisjonen, der apotekenes store potensial til å bidra i å løse helsetjenestens samfunnsoppdrag er vektlagt.

Som et eksempel på hvordan utvalget kunne ha bidratt i diskusjonen rundt en bedre bruk av helsepersonell og om nye måter å dele oppgaver på, viser Hannisdal til sykehusapotekenes høringsinnspill til Apoteklovutvalget. Sykehusapotekene ønsket der å se forslag fra utvalget om hvordan apotekteknikerne kan brukes bedre som ressurs.

Apotekavansen bør indeksreguleres

Reseptpliktige legemidler står for hoveddelen av apotekenes omsetning, og den offentlig regulerte avansen på disse utgjør størstedelen av apotekenes avanseinntekter.

- Det er ikke bærekraftig at avansen ikke indeksreguleres. En forutsigbar og bærekraftig økonomi er en viktig forutsetning for at apotekene skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver, og fremover løse flere oppgaver og arbeide i tett integrasjon med den øvrige helsetjenesten. En indeksregulert avanse på reseptpliktige legemidler er derfor viktig, sier Hannisdal.

Les høringssvaret fra Spekter her: (PDF, 182KB)