Aldersgrenseutvalget ferdig med sin vurdering av særordningene for de eldste i arbeidslivet.  (link til rapport)

- Spekter er fornøyd med at flertallet i utvalget er enig med oss i at det ikke er behov for å heve aldersgrensen utover 72 år. De fleste eldre arbeidstakere er ressurser på lik linje med de yngre, men det finnes de som ikke erkjenner at de kan være svekket av alder. Vi mener det må være bedre for dem å bli varslet om at arbeidsforholdet opphører, fremfor å måtte avslutte yrkeslivet på en uverdig måte gjennom en oppsigelse som i verste fall ender i rettsapparatet, sier Spekters juridiske direktør Kristin Juliussen som har sittet i utvalget.

Aldersgrensen for stillingsvern innebærer at virksomheten med seks måneders varsel kan avslutte arbeidsforholdet når medarbeideren har fylt 72 år, uten nærmere krav om begrunnelse.

Juliussen viser til at mange virksomheter har innført bedriftsintern aldersgrense på 70 år som en konsekvens av at den lovfestede aldersgrensen for stillingsvern ble hevet fra 70 til 72 år i 2015.

- Den lovfestede aldersgrensen på 72 år gjør det mulig å videreføre arbeidsforholdet også etter at en ansatt har fylt 72 år, hvis bedriften og den ansatte er enige om det. En bedriftsintern aldersgrense er imidlertid absolutt, og alle må fratre når de er 70 år. Dermed må også de som kunne ha jobbet lenger slutte, og hevingen av den lovfestede grensen har i så måte allerede virket mot sin hensikt, sier Juliussen.

Må sikre at flere jobber lenger i 60-årene

Spekter mener det nå er viktig å konsentrere innsatsen om å finne tiltak for å unngå at medarbeidere forsvinner helt eller delvis fra arbeidslivet allerede tidlig i 60-årene. Aldersgrenseutvalget har også drøftet de lovfestede seniorordningen, som ekstra ferie og rett til redusert arbeidstid.

 

- Spekter mener seniorordningene i form av mer fri er modne for endring. De kan bidra til å skyve folk tidlig ut av arbeidslivet, framfor å sikre at de er tilstede på arbeidsplassen og sikres læring og kompetanseutvikling. Skal man mestre jobben, må man være til stede i arbeidsprosessene, delta i de løpende diskusjonene og dele og utvikle kompetansen sin sammen med andre, fastslår Juliussen. 

 Hun viser til at den drøftingen Aldersgrenseutvalget nå har gjort av seniorordningene, bør være et godt utgangspunkt for en diskusjon om hvordan disse ordningene kan endres eller fjernes slik at flest mulig kan jobbe mest mulig og lenger enn i dag.

Les rapporten på Arbeidsdepartementets nettsider