Bratten tok til orde for at man må bruke, og eventuelt styrke, det etablerte apparatet for å matche tilgjengelig arbeidskraft/kompetanse med de ledige jobbene som finnes nå og framover.

Hun minnet også om at debatten om å integrere flyktningene i arbeidslivet, ikke må ses isolert fra arbeidet med alle de andre som skal integreres i det samme arbeidslivet.

- Hver femte nordmann mottar en helserelatert ytelse, og det er et mål at alle som har en restarbeidsevne skal bruke den i arbeidslivet. Hva blir for eksempel effekten for delvis uføretrygdede, som allerede sliter med å få innpass i arbeidslivet, hvis vi lager en «fast track-ordning» for flyktningene, spurte Bratten, og påpekte at man bør være forsiktig med å innføre ordninger som utfordrer de vanlige mekanismene i arbeidslivet vårt – og den ordinære lønnsdannelsen.

-Måten vi har organisert arbeidslivet vårt på, er en viktig bærebjelke i den norske modellen, og en viktig årsak til at vi har hatt høy produktivitet, høy sysselsetting og lav ledighet sammenliknet med andre land.  Det bør derfor være svært høy terskel for å etablere et C-lag i arbeidslivet, finansiert av statlige støtteordninger, sa Bratten.

Bratten påpekte at for å komme fram til gode virkemidler for å integrere flyktningene i arbeidslivet, er det også behov for mer kunnskap om blant annet hvilken kompetanse flyktningene har.

- Hvilke tiltak som er best egnet, avhenger også av om flyktningene er her midlertidig eller om de skal bli i landet på mer varig basis. Hvis målet er at flyktningene skal flytte tilbake til hjemlandet så raskt som mulig, er det naturlig å tenke seg at vi også ser på midlertidig arbeid, sa Bratten.

Fikk gjennomslag for utvalg

Spekter foreslo å etablere et underutvalg til arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, som spesielt skal arbeide med mobilisering av arbeidskraft og flyktningsituasjonen, et forslag som arbeids- og sosialministeren effektuerte over bordet. Hun inviterte fageksperter fra partene til å sitte i et slikt utvalg, noe alle tilsluttet. Utvalget skal løpende rapportere om situasjonen, aktuelle tiltak og virkemidler i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Behov for å utvikle arbeids- og velferdspolitikken

På dagsordenen i møtet var også den kommende stortingsmeldingen om videreutvikling av arbeids- og velferdsforvaltningen.

Spekter slutter seg i all hovedsak til de fem strategiske hovedpunktene for utvikling av arbeids- og velferdspolitikken som Vågeng-utvalget foreslår.

Bratten trakk spesielt fram at i arbeidet med å videreutvikle arbeids- og velferdsforvaltningen, må arbeidslivets og arbeidsgivernes premisser vektlegges sterkere, og ikke bare den individuelle brukerens perspektiv. Dette er også reflektert i Spekter høringssvar.

Produktivitetskommisjonens rapport bør drøftes

Bratten oppfordret også om at finansministerens løfter om å sette produktivitetskommisjonens rapport som er forventet ferdig rundt 12. februar på dagsorden i arbeidsliv- og pensjonspolitisk råd.  

-Flere av temaene Produktivitetskommisjonen har arbeidet med bør være av interesse i trepartssamarbeidet, sa Bratten.