Marginene i barnehagesektoren har de siste årene vært fallende. Lovforslagene er basert på tall fra før bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm ble innført.

- Derfor mener vi i Spekter at tallgrunnlaget må gjennomgås på nytt før man gjør ytterligere reguleringer, sa Stende.

Store konsekvenser for barnehagesektoren

Spekter støtter forslag som sikrer åpenhet og transparens i sektoren. Men Spekter er uenig i forslaget om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Forslaget har store konsekvenser.

- Et krav om eget rettssubjekt vil bety langt høyere kostnader for de private og ideelle barnehagene. I praksis vil det ha den konsekvens at man overfører om lag 100 mill. kr i året fra barnehagesektoren til regnskapssektoren i Norge, sa Stende.

Stende stilte spørsmål om dette er en riktig samfunnsmessig prioritering av penger som ellers kunne vært brukt til å videreutvikle et godt barnehagetilbud i Norge.

Det finnes gode alternativ

Stende viste til at det finnes gode alternativ til å innføre krav om at alle barnehager skal bli eget rettssubjekt.

- Vi forstår hva målsettingen med forslaget er, men vi mener at det finnes gode alternativ. For eksempel gjennom rapportering til BASIL-systemet (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). Det er allerede et krav om at hver enkel privat barnehage, herunder de barnehager som er registrert som underenheter, rapporterer inn opplysninger om inntekter og kostnader i dag, sa Stende.

Spekter ser ikke at et årsregnskap vil kunne gi ytterligere opplysninger utover det som allerede fremgår av denne innrapporteringen.

- Ett annet alternativ er at det stilles krav om separate regnskaper for hver barnehage, uten at det etableres selvstendige rettssubjekter, sa Stende.

Samskipnadene bør få unntak fra loven

Stende påpekte at det ikke bør innføres nye krav til regnskap, revisjon og rapportering for studentbarnehager.

- Deres drift er allerede regulert av Studentsamskipnadsloven. De har regnskap i dag som ivaretar dokumentasjonsbehovet. Derfor bør det innføres et unntak for loven for samskipnadene, sa Stende.

Les hele høringen her: Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.) Prop. 82 L (2021-2022) (PDF, 162KB)