- Arbeidsgruppen har vært opptatt av å sikre forutsigbare og ikke minst like konkurransevilkår i transportbransjen, men det er ulike meninger om hvilke tiltak som best vil sikre dette. Det er viktig at regelverket rundt kabotasje etterfølges, derfor er det positivt at arbeidsgruppen er enig om tiltak som kan bidra til mer effektiv kontroll, sier direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter.

Kvalheim har sittet i arbeidsgruppen som ble nedsatt av Samferdselsdepartementet høsten 2013. Mandatet har vært å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje og foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport av gods eller passasjerer som blir utført i Norge av utenlandske transportører. Mens internasjonal transport på tvers av landegrenser er fullt ut liberalisert, er kabotasje underlagt begrensninger, og foregår også tidvis ulovlig.

Kabotasje øker i omfang

Mangelfull statistikk har gjort det vanskelig for arbeidsgruppen å kartlegge omfanget av både lovlig og ulovlig kabotasje. Dermed har det også blitt mer utfordrende å beskrive markedssituasjonen og konsekvensene for transportnæringen og samfunnet for øvrig. Det er det likevel enighet om at kabotasjekjøringen i Norge er økende.

Dagens ordning

Dagens kabotasjeregler gjør at en utenlandsk godstransportør kan utføre tre turer i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last. For persontransportører, som turbussnæringen, er reglene ikke definert nærmere enn at oppdraget må være av midlertidig karakter.

Behov for avklaringer

Kvalheim viser til at arbeidsgruppen er enig om at det er behov for å definere hva som ligger i begrepet ”midlertidig” i personkabotasje, men at det er ulike syn på definisjonen.

 - Arbeidsgruppen foreslår også at det etableres frivillige bransjetiltak om transportkjøpers/bestillers ansvar for at transportoppdrag utføres på lovlig måte, også med henhold til kabotasje. Man ønsker dessuten å klargjøre regelverket for kombinerte transporter bedre, sier Kvalheim.

Tiltak  arbeidsgruppen enige om

 • Bedre kunnskapsgrunnlaget om kabotasje 
 • Sikre økt og vedvarende kabotasjekontroll på veg, inkludert innføring av nye tekniske virkemidler for kontroll 
 • Sikre økt samarbeid mellom tilsynsetatene 
 • Etablere oversikt over omfanget av kabotasjekontroller og -overtredelser 
 • Øke bøtesatsene ved brudd på kabotasjereglene 
 • Innføre krav om obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøy så snart som mulig 
 • Knytte seg til det felleseuropeiske registeret i forordning 1071/2009 (ERRU) 
 • Endre reglene for tilbakeholdsrett av kjøretøy (også for brudd på yrkestransportloven, inkludert ulovlig kabotasjekjøring) 
 • Foreta en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet opp mot utviklingen innen gods- og turbussektoren 
 • Klargjøre ansvarsforhold i transportkjeden 
 • Vurdere å sanksjonere ulovlig kabotasje ved forenklet forelegg

Samferdselsdepartementet planlegger nå å sende rapporten på høring, før samferdselsministeren tar stilling til de foreslåtte tiltakene.

Les rapporten her