Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas, er intervjuet av Kommunal Rapport 24. november 2011:

Lars Haukaas, administrerende direktør i Spekter, tar nå til orde for at partene i arbeidslivet samles utenfor tarifforhandlingene til våren. Han har ett mål: Å fullføre pensjonsreformen slik at de offentlige og private ordningene har de samme forutsetningene. Derfor må de offentlige pensjonsordningene endres. I dagens ordning med bruttogaranti for kommuner, helseforetak og stat bærer arbeidsgiver all risiko, fordi arbeidstaker uansett betaler 2 prosent av lønna i pensjon.

- Hvordan skal offentlig eide virksomheter levere anbud, når de ikke vet hva kostnaden faktisk blir neste år? Uforutsigbare kostnader er en ulempe i konkurransen med private, sier Haukaas.

Pensjonsreformen ble ikke gjennomført fullt ut i det offentlige. Blant annet kan ikke kommuneansatte ta ut pensjon fra fylte 62 år, og jobbe videre som i det private. AFP kan heller ikke kombineres med folketrygd. Dermed sitter offentlig ansatte med en ulogisk ordning, som stadig flere reagerer på, mener Spekter-lederen. For å løse dette må partene utenfor tarifforhandlingene bli enige om nye ordninger i det offentlige, framholder han. Pensjon blir for komplisert til å kunne løses i sene nattetimer hos Riksmeklingsmannen.

I tillegg er dagens pensjonsordning for uforutsigbar, blant annet fordi arbeidsgiver altså sitter med all økonomisk risiko. Blir avkastningen på pensjonsfondet dårligere enn ventet, øker regningen til kommunen.

- Vi kan ikke ha ordninger som gir så uforutsigbare forhold for kommuner og virksomheter. Vi må se på dette på nytt, sier Haukaas.

Han understreker at forslag til nye ordninger bør komme i dialog med partene i arbeidslivet, ikke i mediene. ? Vi bør sammen kunne finne fram til en løsning, enten en innskuddsbasert ordning som i det private, eller en mellomting ? slik Banklovkommisjonen nå skal utrede.

Kan lukke ordningen

 En mulighet kan være å la de som allerede jobber i stat og kommune fortsette med sine ordninger om de ønsker, og gi innskuddsbasert pensjon til nyansatte. 

- Å fase ut er ingen dårlig idé. Arbeidsgiver må da leve med uforutsigbarhet lenge, men det viktigste er å få gjennomført endringer, sier Haukaas. Han innrømmer at det lett kan oppstå mye usikkerhet med ny pensjonsordning, og at dette blir en stor kommunikasjonsutfordring for arbeidstakersiden. Han tror flere av arbeidstakerorganisasjonene kan være villige til å se på en endring.

- Vi må ha en bred allianse for å få dette til.Ett spørsmål som har vært reist, er om ansatte skal betale mer enn 2 prosent av lønna i pensjon. Haukaas er lite interessert i den diskusjonen, fordi det ikke rokker ved det han mener er det fundamentale problemet med pensjonsordningen: All risiko ligger hos arbeidsgiver, som er den som må ta alle ekstrakostnader når pensjonskostnadene øker fra år til år.