I Perspektivmeldingen som regjeringen la frem i dag slås det fast at det ikke er oljen, men vår felles arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferden og at det over tid ikke vil være mulig å videreføre et velferdssamfunn der stadig flere mottar mer fra fellesskapet enn de bidrar med.

– Dette er helt i tråd med det vi i Spekter har uttalt de siste årene og det er gledelig å se at regjeringen er så tydelig på at vi må øke arbeidstilbudet slik at vi makter å håndtere de demografiske utfordringene vi står overfor, sier Bratten.

I meldingen advarer Regjeringen om at det over tid kan oppstå et betydelig behov for inndekning i offentlige budsjetter. Dersom vi viderefører dagens arbeidsmønster og velferdsordninger, må vi øke inntektene på offentlige budsjetter eller kutte i andre utgifter, heter det i meldingen.

– Dette er en kraftig og betimelig advarsel fra Regjeringen. Flere bør bli bekymret når det anslås at inndekningsbehovet vil tilsvare om lag 6 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien fram mot 2060 som oversatt til dagens forhold tilsvarer om lag hele budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet, sier Bratten.