Spekter var representert på høringen ved direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, Gunnar Larsen og spesialrådgiver Bente Krauss i Spekter. De understreket at planen er viktig for å realitetsorientere den offentlige debatten om utviklingen av helsetjenesten og sykehusene fremover. 

- Planen gir en grundig og realitetsorientert beskrivelse av utfordringsbildet. Vi står overfor store demografiske endringer, økte forventninger til helsetilbudet, knapphet på arbeidskraft og en rivende teknologisk- og medisinsk utvikling som vil gi utfordringer og muligheter langt utover hva vi kan tenke oss i dag, påpekte Larsen. 

Han understreket at presset på tjenestene vil øke. Samtidig vil de økonomiske rammebetingelsene være begrenset. 
- Det er ikke mulig å verken bevilge eller bemanne seg ut av  utfordringene i helse- og sykehussektoren, sa Larsen.

Han anmodet stortingsrepresentantene om å vise mot og politisk klokskap, slik at vi kan få løsninger som står seg over tid og som sikrer bærekraftige faglige miljøer og nødvendig utvikling av tjenestetilbudet.

Oppgavedeling blir avgjørende

Spekter mener at en tydeligere oppgavedeling og samarbeid vil være helt avgjørende for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp fremover. 

- Selv om følelser og fakkeltog tilsynelatende dominerer sykehusdebattene, er folk flest rasjonelle og opptatt av kvaliteten på helsetilbudet når det kommer til stykket, sa Larsen og refererte til en undersøkelse som viser at det er bred støtte i befolkningen for å foreta endringer i sykehusstrukturen, dersom dette bidrar til å bedre kvaliteten.

- Blir kvaliteten bedre, er det flertall for å slå sammen mindre sykehus i alle landets regioner, hos begge kjønn og i alle aldersgrupper.  Blant velgerne til samtlige politiske partier er det flere som er for sammenslåing enn mot, fastslo Larsen.

De regionale helseforetakene har levert

Larsen minnet også om hvor viktige de regionale helseforetakene har vært for de gode resultatene som er skapt etter sykehusreformen i 2002. Blant annet har de vært helt avgjørende for at økonomien nå er under stålkontroll.

-Sykehusbudsjettene holdes, og sykehusene bruker ikke mer penger enn de får bevilget. De regionale helseforetakene har spilt, og spiller, en viktig rolle i den overordnede regionale og nasjonale styringen av en rekke funksjoner. Dette blir stadig viktigere i arbeidet med å utvikle pasientens helsetjeneste med reduserte ventetider og mindre variasjon i kapasitet og kvalitet, sa Larsen.

Les hele Spekters innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité her:

Se opptak av høringen på stortinget.no