Åndsverkloven omtales ofte som Norges viktigste kulturlov, og dens innhold og utforming er av stor betydning for enhver som driver næring innenfor kulturfeltet. Kulturdepartementet understreket i forslaget åndsverklovens betydning for å sikre rettighetshaverne inntekter.

- I vårt høringssvar erkjenner vi viktigheten av å ivareta opphavsmennenes interesser for å sikre grunnlaget for kulturvirksomhetenes aktiviteter. Men for å ivareta sitt samfunnsansvar som produsenter og formidlere, er kulturvirksomhetene samtidig avhengige av et lovverk som tilrettelegger for fremføring, formidling og distribusjon, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.  

I følge Larsen ligger utfordringen i å finne det rette balansepunktet mellom rettighetsvern og mulig utnytting av verket – og mellom kunstnerens honorarnivå og forsvarlig økonomisk drift av institusjonene. Dette er en viktig tematikk som Spekter og NTO tar opp i sitt høringssvar.

I utkastet til ny åndsverkslov foreslår Kulturdepartementet omfattende endringer i åndsverkloven.

- For oss har det vært viktig at de foreslåtte endringene sees i sammenheng med det internasjonale regelverk Norge er bundet av og en stadig raskere teknologiske utviklingen. Derfor vil det være viktig at den nye loven har en tilstrekkelig dynamisk karakter til at den oppleves tidsmessig også i årene framover, sier Larsen.

Se hele høringssvaret her: