I innspillene til ny Nasjonal transportplan (NTP), har Spekter argumentert for at utviklingen av infrastruktur må speile endringene og utfordringene knyttet til blant annet næringsstruktur, befolkningsutvikling og demografi. 

- For oss har det vært viktig at NTP sikrer forutsigbarhet. Som tidligere, vil det også i fremtiden være avgjørende hvordan vi nå prioriterer og satser på en effektiv infrastruktur og samferdselssektor for utvikling av velferdsstaten, sa Bratten.

Hun påpekte at for å nå målet i arbeidslivspolitikken om å sikre Norge nok kvalifisert arbeidskraft, er det avgjørende å ha et velfungerende transportsystem. 

- Flere må jobbe mer. Vi vet at over halvparten av alle ansatte sier reisetid til arbeidsplassen har betydning for hvor mye de vil jobbe. Derfor må vi ha gode veier og kollektivløsninger som kan frakte folk på jobb, sa Bratten.

Spekter mener vi må se arbeidslivspolitikken og samferdselspolitikken i sammenheng. 

- Vi har et stort behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre aktivitet i både offentlig og privat sektor. Samferdselsinvesteringer er langsiktige investeringer. Vi skal sikre at vi har et næringsliv også etter at oljeinvesteringene flater ut og reduseres. Samtidig må investeringsplanene være dynamiske nok til å kunne svare opp hurtige skiftinger i næringsstrukturer og vekstmuligheter, sa Bratten

Spørsmålet er hvor stor satsing på samferdsel norsk økonomi tåler. Spekter har fått SSB til å beregne pressvirkningene i økonomien ved fire alternative økninger i årlig investeringsnivå. Rapporten konkluderer med at selv store samferdselsinvesteringer kun gir moderate pressvirkninger i økonomien.