- En velfungerende vei- og kollektivtrafikk er helt avgjørende for verdiskapningen i næringslivet, og dermed også for velferdsstatens framtid, sa Spekters direktør for sektorpolitikk, Sverre Høven. Han trakk fram at vi må være kloke og bygge ut det transporttilbudet folk trenger, uten at vi sløser. Eksempelvis må man bli flinkere til å bruke infrastrukturen vi allerede har på en mer effektiv måte. Reisetid er viktig både for valg av arbeidsplass og for hvor mye folk er villig til å jobbe.

– Kjernen i det Kolumbus jobber for, er å skape en bedre hverdag for folk med gode kollektivtilbud, sa administrerende direktør Odd Aksland i Kolumbus og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen, slik at det blir attraktivt å la bilen stå av og til. Bompenger bidrar til å stimulere flere til å la bilen stå spesielt i rushtrafikken, og er i tillegg en finansieringskilde for å bygge ut løsninger som gjør alternativene til bilen bedre for den reisende.

Fornøyd med arbeidsreisen – men kortere reise gir mer trivsel

Forskningsleder Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt fortalte om nye resultater fra forskningsarbeidet de gjør på TØI.

– Folk er i stor grad fornøyd med arbeidsreisen sin. Men jo kortere strekning og mindre tid som går med, jo mer fornøyd er de, kunne hun fortelle. I Oslo er det satset målrettet på kollektivtrafikk de siste årene, Kollektivandelen er økt og bilandelen redusert – og de reisende er blitt mer fornøyd enn før også de som kjører bil. De som er mest fornøyd er de som sykler eller går til jobben.  

I kontrast viser erfaringene med kapasitetsøkende veiprosjekt at de har gitt byspredning, flere som reiser langt, og etter få år like mye kø som før veien ble utvidet. Ifølge analyser Tennøy har gjort, ser det også ut til at bompenger kun har begrenset effekt i å dempe de uheldige effektene av økt veikapasitet i storbyområdene.

Storbyene trenger trafikkregulering

På spørsmålet om bompenger svarte Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen at det er ingen løsninger i storbyområdene som går opp uten en eller annen form for trafikkregulering – uten at han der og da ville komme med noen klar anbefaling av hvordan den trafikkreguleringen bør se ut.

- Av hensyn til de begrensede arealene vi har tilgjengelig, må vi fortsatt bruke tradisjonell kollektivtrafikk til de tunge trafikkstrømmene, sa Jenssen. I øvrige områder bør ny transportteknologi brukes til å gi kundetilbud som er mer individuelt tilpasset den enkeltes reisende f.eks. med små selvkjørende busser.

Mer netthandel og arbeid hjemmefra

Konsernsjef i Vygruppen, Geir Isaksen, fortalte at utviklingen er lik i mange land, men at noen land ligger litt foran oss i utviklingen, så vi kan lære av dem. Han beskrev aldrende befolkning, urbanisering, digitalisering og delingsøkonomi som felles utviklingstrekk. Økt netthandel og flere som jobber hjemmefra er aktuelle trender.

- I Storbritannia faller nå antallet reiser generelt, også antallet pendlerreiser med tog fordi folk jobber hjemmefra. Derimot øker antallet fritidsreiser med tog. Kanskje bør vi tenke mer fleksibelt i samferdselsplanleggingen for å ta høyde for slike trender sa Isaksen.

Han beskrev en framtid der folk ønsker å reise enkelt og fleksibelt i framtiden, særlig med kollektivtrafikk. Mindre og mer fleksible kjøretøy kan være aktuelle i deler av systemet.

Må bygge kollektivtrafikk for å gi alternativ til bil

Leder av Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten fra Høyre, sa om bompengedebatten at vi må greie å se hele Norge under ett. Han fortalte hvordan det har vært veldig stor aksept for å finansiere nye veier med bompenger, særlig når det er snakk om å erstatte ferger med vei.

- Rent samfunnsøkonomisk er det smartere å finansiere det over statsbudsjettet, men bompenger har gjort det mulig for lokale prosjekt å bli realisert raskere der det er etterspørsel etter det, sa Orten.

Den største diskusjonen har vært i byområdene. Folk reagerer på prisnivået. Orten tok opp om man burde se på omfanget av bypakkene – slik at bompengene blir lavere.

- Det er vanskelig å komme utenom et visst nivå av bompenger. Det er blant annet et effektivt virkemiddel til å få færre biler i sentrum av storbyene – slik byene ønsker. Samtidig må vi bygge ut kollektivtrafikken, slik at det i stedet blir attraktivt å reise uten egen bil.

Arne Nævra mente at seminaret hadde vist det som er allment kjente faglige erfaringer, at man bør satse på kollektivtrafikk i storbyområdene, mens nye veier i byene i hovedsak bare gir mer biltrafikk

- Flertallet i Transportkomiteen fortsetter som før. Man vil bygge ut massive mengder motorvei. I beste fall bygges jernbanen samtidig og parallelt med motorveien. Skal vi nå målet om at privatbiltrafikken ikke skal vokse i storbyene, må man satse annerledes enn å bygge ut store veier inn mot byene. Vi må prioritere annerledes innenfor Nasjonal transportplan. Det er vanskelig å komme utenom bompenger, men hadde blitt enklere uten motorveiene, sa Nævra.