Samarbeidet kan ifølge Nærings- og fiskeridepartementet for eksempel bestå i å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår. Andre eksempler på virkeområdet er å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning og investeringer der dette er nødvendig.

For øvrig er det viktig å merke seg følgende:

  • Forskriften gjelder bare transportsektoren
  • Det er en forutsetning at samarbeidet er strengt nødvendig for sikre opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med COVID-19 pandemien.
  • Unntaket tar særlig sikte på å gjøre det mulig å opprettholde person- og godstransporten i Norge, for å sikre innbyggerne tilgang til nødvendige tjenester.
  • Samarbeid må ikke gå lenger enn strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket. Det må innrettes slik at det i størst mulig grad sikrer effektiv ressursbruk og hensynet til forbrukernes interesser.
  • Samarbeid må meldes til Konkurransetilsynet uten ugrunnet opphold.

Les mer om forskriften på regjeringen.no