- Det viktige nå er at sykehusene kan gjenoppta sin ordinære drift og tilbud til pasientene. Vi beklager samtidig til alle de som har fått utsatt sin sykehusbehandling som følge av streiken, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Det er ikke bestemt når Rikslønnsnemnda skal behandle hva som skal være innholdet i ny tariffavtale.

Derfor ble det tvungen lønnsnemnd

Regjeringen har basert sitt vedtak om tvungen lønnsnemnd på Helsetilsynets vurderinger. Tilsynet konkluderer i sin rapport til regjeringen med at de samlede konsekvensene, med et stort omfang av utsettelser av undersøkelser og konsultasjoner, innebærer en overhengende risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig en lengre periode også etter endt konflikt.

Helsetilsynet skriver også på at omfanget av utsatte konsultasjoner, undersøkelser og behandlinger gjør at det ikke kan utelukkes at det pr i dag finnes patologiske prøver og andre hendelser som medfører fare for prognosetap og funksjonsfall. I tillegg pekes det på en situasjon med udekkede vakter ved Nordlandssykehuset HF som innebærer at det har oppstått fare for liv og helse som følge av streiken.

Les hele rapporten fra Helsetilsynet på regjeringen.no