Tiltak for å bekjempe seksuell trakassering sto øverst på programmet.
- Vi har i løpet av #metoo-kampanjen hørt mange kvinner stå fram med sine historier, til tross for at kvinner i dag ikke liker å fremstille seg som ofre. Det er modig og det er positivt, og det viser kraften som ligger i fellesskap, sa Spekters arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i møtet.

Hun understreket videre at alle arbeidstakere har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og det er arbeidsgivers plikt å sørge for dette ikke skjer på arbeidsplassen, og til følge opp dersom det skjer.

- Arbeidsgiverne må sørge for at slik oppførsel får konsekvenser, slik det forutsettes i lovverket at det skal, sa Wikdahl.

Hva med IA-avtalens fremtid?

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ønsket også partenes refleksjoner rundt IA-avtalens framtid. Statsråden pekte blant annet på at vi ikke lenger kan regne med å videreføre dyre tilskuddsordninger til ulike tiltak, uten at vi ser effekt av tiltakene.

- IA-avtalen har på mange måter vært et symbol på trepartssamarbeidet i Norge. Dersom trepartssamarbeid skal beholde sin status og legitimitet, må også IA-avtalen utvikles og justeres i tråd med de behovene vi har. Perspektivmeldingen peker på at vi må øke inntektene og redusere kostnadene i Norge, dersom vi skal kunne bevare de velferdsordninger vi har. Arbeidslivets bidrag til dette er å sørge for at flest mulig kommer inn i arbeidslivet, samtidig som vi skal øke produktiveten. Det kan i noen tilfeller være motstriden mål, sa Wikdahl.

Wikdahl viste videre til at Regjeringen nå setter ned et sysselsettingsutvalg. Dette vil kunne gi verdifull kunnskap om hva som skal til for å øke sysselsettingen framover.

-Partene bør derfor avvente ytterligere diskusjoner om IA-avtalens fremtid før resultatet fra Sysselsettingsutvalgets arbeid foreligger. Vi vil tjene på å heve blikket. Kanskje trenger vi å utvide IA-avtalen til å bli en mobiliserings- eller sysselsettingsavtale slik at vi kan samordne tiltak og aktiviteter innenfor de ulike politikkområdene, sa Anne Turid Wikdahl.

Ikke bærekraftig AFP

LO og NHO la også fram sin evaluering av AFP-ordningen i privat sektor, som viser at avgangsalderen har økt etter etableringen av dagens AFP-ordning i 2008. Fra arbeidsgiversiden ble det likevel fremhevet at ordningen ikke er bærekraftig over tid.

- AFP-ordningen har mange positive sider, men fører til at flere virksomheter vegrer seg for å ta del i det organiserte arbeidslivet siden de får en tilleggskostnad uorganiserte ikke har, noe som er en konkurranseulempe. Ordningen bør heller integreres i Folketrygden, slik at alle arbeidstakere blir omfattet, sa Anne Turid Wikdahl.