Kompetansen man tilegner seg i grunnopplæringen er viktig, og Spekter mener stortingsmeldingen peker ut riktig kurs for hvordan barn og unge gjennom skolegangen skal få kunnskap som gjør dem i stand til å videreutvikle, eller endre, sin kompetanse etter hvert som samfunnet og arbeidslivet krever det.

Å få kunnskap om arbeidslivet, og hvordan kompetanse og ferdigheter brukes i ulike yrker mener Spekter vil virke motiverende for elevenes lærling gjennom hele grunnopplæringen. Spekter er positiv til at meldingen har mange tiltak der hensikten er å unngå kunnskapshull de første årene på skolen, men påpekte utfordringer knyttet til hvilke elever som skal få en styrket opplæring og om skolen har kompetanse til å gi elevene det løftet de trenger.

Hva med videre karrieveiledning?

Karriereutvalgets arbeid og påfølgende høring, skapte stort engasjement, spesielt hos partene i arbeidslivet. Etterpå har ikke partene i arbeidslivet vært involvert. Spekter mener dette området burde vært omtalt i stortingsmeldingen om lærelyst, og etterspurte hva som nå skjer på dette området.

Se høringen her: Stortingets Nett TV 4.mai 2017

Last ned hele Spekters høringssvar: