Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

For å løse streiken, har helseforetakene derfor tilbudt LO og YS at ingen stillinger skal utlyses i mindre enn 20 prosent. Dermed blir alle faste nyansatte innmeldt i pensjonsordningen. Alle nåværende fast ansatte som er organisert i LO/YS og som har lavere samlet ansettelsesforhold enn 20 prosent, vil få tilbud om å utvide sitt ansettelsesforhold til minimum 20 prosent, slik at disse også meldes inn i pensjonsordningen. Dette tilbudet vil innebære at de som ønsker det kan meldes inn i pensjonsordningen og få pensjon fra første krone.

Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene. Resultatet fra dette arbeidet må være klart før det kan vurderes endringer i sykehusenes pensjonsregler.