I høringssvaret om omfanget av leveringspliktige posttjenester, støtter Spekter Samferdselsdepartementets vurdering av at vi nå har kommet til et punkt der kostnadene knyttet til dagens servicenivå blir så høye at kravene til postlevering bør reduseres.

I følge høringsnotatet fra departementet, vil statlig kjøp ligge på ca 560 millioner kroner i 2020 og opp mot 1 milliard kroner i 2025, hvis postomdelingen fortsatt skal skje fem dager i uken.

De offentlige finansierte velferdstjenestene står overfor store kostnadsutfordringer med et gap mellom fremtidige behov og tilgjengelige ressurser. I lys av dette mener Spekter det blir feil å bevilge milliardbeløp for å opprettholde et servicenivå på postområdet som det ikke finnes etterspørsel og tilstrekkelig betalingsvillighet for hos brukerne i markedet.

Alternative løsninger er etablert

Forslaget om å redusere postleveringen kan blant annet ha betydning for Spekters medlemmer innenfor helsesektoren. Det vil kunne gi økonomiske konsekvenser for disse å ta i bruk alternative løsninger. Enkelte forsendelser vil også kunne ta noe lenger tid enn i dag, blant annet forsendelse av medisiner. Her vil leveringstiden øke med én dag for 50 prosent av sendingene.

Samtidig mener Spekter de mulige ulempene avhjelpes ved de kompenserende tiltakene som er beskrevet i høringen. En avtale mellom Sykehusinnkjøp og Posten innebærer at helseforetakene kan ta i bruk ekspressforsendelse over natten. Videre er konsekvensene begrenset ved at levering til postbokser fortsatt vil skje fem dager i uken. Det er også etablert egne hentetjenester for mange av laboratoriene.

Forutsetter at staten betaler for ulønnsomme tjenester

Spekter understreker videre at det må være at en forutsetning at staten betaler for de faktiske kostnadene knyttet til ulønnsomme tjenester, enten det gjelder posttjenester eller innen andre områder.

Det må ikke bli en konkurranseulempe å være et offentlig eid selskap i konkurranseutsatte markeder i sterk endring.  Dette kan bli en høyst reell problemstilling i de årlige budsjettbehandlingene i Stortinget dersom Posten gjøres avhengige av bevilgninger i størrelsesorden opp mot en milliard kroner fremover. Spekter minner derfor om behovet for politiske avveininger mellom tilpasninger i pålagt servicenivå, eller kraftig økning i statlig kjøp.

Må ha ryddige omstillingsprosesser

Spekter understreker også at omstillingsprosessene i forbindelse med omleggingen må være ryddige og gode. Siden mange ansatte vil bli berørt, mener Spekter det er nødvendig med en beslutning senest i 2018 for at det skal være tid til å legge om til postomdeling annenhver dag fra 2020.

Les hele høringssvaret her: 

Høringssvar - omfanget av leveringspliktige posttjenester