Oslo Economics’ rapport kartlegger status for vedlikehold og eierskap for forskjellige kulturbygg. Ved å sammenstille institusjonenes egenrapportering samt hvor mye penger som settes av til ulike typer vedlikehold, har Oslo Economics estimert et vedlikeholdsetterslep på mellom 6 og 13 milliarder kroner per 2014. Gitt at flere institusjoner ligger betraktelig under anbefalt vedlikeholdsbudsjett per kvadratmeter, er det forventet at etterslepet øker.

Uklare ansvarsforhold

Norsk kulturliv er preget av mange ulike eier- og finansieringsordninger hvor statlige, kommunale og private bidrar med midler.

Enkelte institusjoner, som for eksempelDen Norske Opera & Ballett og Nasjonalmuseet, er såkalte monumentalbygg som staten både eier og finansierer. Det som er utfordringen da blir å identifisere hvilke kostnader som skal dekkes av institusjonen og hva som bør dekkes av staten som eier av bygget.

Andre bygg og institusjoner har mer kompliserte eierforhold. Flere kulturbygg er reist på lokalt initiativ, men med statlig delfinansiering. Her blir det utfordrende å finne balansen mellom hvilket vedlikehold som skal dekkes over institusjonens driftsbudsjett, og hva som skal dekkes av eierne – enten i fellesskap eller enkeltvis. Dette blir særlig aktualisert i tilfeller hvor det viser seg at behovsberegningene på forhånd ikke stemmer overens med det reelle kostnadsnivået.

Det er også utfordrende å fastslå hva som er løpende vedlikehold, og hva som er nødvendig utskifting av utstyr og infrastruktur. I dag er mye av utstyret som er nødvendig for å formidle kunst og kultur digitale løsninger som har mye kortere levetid enn fysiske installasjoner. Dette bidrar også til å komplisere bildet.

Last ned rapporten her: