Hun understreket at Spekter mener at yttergrensene i arbeidsmiljøloven er riktig satt, men at arbeidsgiver må få bedre handlingsrom til å lage fornuftige arbeidsplaner innenfor disse rammene.

- Lederne må få myndighet til å fastsette arbeidsplaner, selvsagt i samarbeid og etter drøftinger med tillitsvalgte, slik lovens intensjon er. Loven - slik den er nå - hindrer god ressursstyring, sa Wikdahl.

Heltid er avgjørende

Wikdahl understreket videre at heltid er viktig for fortsatt høy produktivitet.

-To ansatte krever dobbelt så mye ledelse, opplæring og oppfølging som én arbeidstaker gjør. For de som ønsker og kan jobbe fulltid, må det legges til rette for det, sa Wikdahl.

Produktivitetsveksten flater ut

Norge har hatt en kraftig lønnsvekst de siste 10 årene, langt større enn hos våre handelspartnere. Men produktiviteten har ikke vokst på samme måte.

- Holden III-utvalget ble satt ned for å se på disse utfordringene, og konkluderte blant annet med at lønns- og produktivitetsutvikling må henge tettere sammen. Lønnssystemene må derfor stimulere til vekst i produktiviteten, fastslo Wikdahl

Tariffavtaler kan ikke være hugget i stein

Hun påpekte at produktiviteten fremover også avhenger av at tariffavtalene må endre seg dynamisk, i takt at omverdenen endrer seg.

- Noen ganger virker det vanskeligere å endre tariffavtaler enn å endre Grunnloven. En grunnlovsendring tar kun to påfølgende Storting å endre. Med tariffavtaler kan det ta lengre tid, og slik kan det ikke fortsette, påpekte Wikdahl.

Dersom arbeidsgivere og virksomheter opplever at tariffavtalen er hugget i stein, er det fare for at flere mistet troen på tariffavtalen som et effektivt virkemiddel for å sikre verdiskaping. Spekter mener det er viktig at arbeidsgivere ser verdien av å organisere seg, på lik linje som arbeidstakerne, for å sikre at den norske modellen også er levedyktig i årene som kommer.

Vellykket utskilling

Wikdahl pekte også på at flere deler av statlig forvaltning har blitt skilt ut som selvstendige virksomheter siden 90-tallet. Eksempler er Telenor, Posten og NSB. Utskillingen har vært vellykket. Det har gitt økt brukerorientering, det har underbygget teknologiutvikling og det har ført til bedre økonomisk styring, uten at den politiske styrbarheten er svekket. Det er like høy trivsel hos de ansatte, det er gode økonomiske resultater og økonomiske kontroll. 

- De færreste beklager vel i dag at Spektermedlemmet Posten Norge AS nå gir staten inntekter, i motsetning til Postverket som var en utgiftspost på statsbudsjettet, sa Wikdahl. Og vi synes det er fint å kunne hente post og pakker på nærbutikken om kvelden.

- Nå står vi overfor utskillinger og nyetableringer av virksomheter innen samferdselssektoren. Erfaringene fra tidligere utskillinger tilsier at det også bør vurderes om det kan være hensiktsmessig med ytterligere utskilling, avsluttet Wikdahl.