Spekters styreleder Dag Mejdell poengterte i møtet i regjeringens kontaktutvalg at Spekter mener forslaget til budsjett er realitetsorientert og understreker behovet for økt omstilling og styrking av vekstevnen i norsk økonomi.

Overordnet er Spekter tilfreds med at regjeringen legger opp til en ansvarlig oljepengebruk som vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt vekstfremmende skattelettelser.

Oppfordret til ansvarlighet i lønnsoppgjøret

I Nasjonalbudsjettet anslås lønnsveksten neste år å bli 3 1/3 prosent og reallønnsveksten ca 1 ¼ prosent. Mejdell argumenterte for at d ette fortsatt er for høyt i forhold til våre viktigste handelspartnere. Han minnet om at det nå er viktig at partene i lønnsoppgjøret  viser vilje og evne til ansvarlighet i lønnsoppgjørene slik at ikke konkurranseevnen svekkes ytterligere.

Vedlikeholdsetterslepet bekymrer

Mejdell påpekte også at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep når det gjelder offentlig infrastruktur, for eksempel for kulturbygg og sykehus, og at tidvis manglende stabilitet i togtrafikken skyldes at det har vært for lav satsing på midler til vedlikehold.

Positiv til ekspertutvalg

Spekter støtter regjeringen i at det skal nedsettes to ekspertutvalg for å styrke det finanspolitiske rammeverket og bidra til en mer effektiv bruk av offentlige midler.

Styreleder Mejdell understreket at Spekter, som lenge har etterlyst en gjennomgang av oljepengebruken sett i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, ser positivt på disse utvalgene. Spekter har også vært opptatt av at det bør innføres flerårige budsjetter på utvalgte områder som for eksempel jernbanen. Det muliggjør større langsiktighet og forutsigbarhet i utbyggingsprosjektene som vil innebære en mer effektiv utnyttelse av investeringsmidlene.

Høringer på Stortinget

I forkant av budsjettforliket på Stortinget, deltok også Spekters representanter på høringer om statsbudsjettet for 2015 i relevante fagkomiteer på Stortinget. Her ga vi innspill knyttet til blant annet kultur-, samferdsels-, helse-, utdanning- og arbeidslivspolitikken. Våre posisjoner og innspill finner du her.