Spekter slutter seg til at en likestillingspolitikk der alle har mulighet til å ta de valgene de ønsker, uavhengig av forventninger, og ser positivt på at Regjeringen vil fjerne hindringer som begrenser kvinner og menns valgfrihet. Spekter er positiv til at Regjeringen anerkjenner utfordringene knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, kjønnsbalanse i utdanning og kultur for heltid.

-Vi skulle gjerne sett at Regjeringen var mer konkret på tiltak. Vi må se på hvilke verktøy vi har i verktøykassen for å nå målene, og samtidig ta de i bruk, sier Bratten.

Bratten peker på særlig to virkemidler som burde vært benyttet.

-Spekter har merket seg at i forslag til Statsbudsjett for 2016 er det ikke foreslått å fjerne skatteklasse 2. Dette ville vært et viktig og betimelig forslag som ville styrke både likestillingsarbeidet, arbeidslinjen og integrering, sier Bratten.

Bratten trekker også fram at Regjeringen ikke endrer fedrekvoten i foreldrepengeordningen.

- Foreldrepengeordningen bidrar til et mer likestilt arbeidsliv ved at den tydeliggjør at balansen mellom arbeid, familie og omsorg er et felles ansvar hvor mor og far må bidra likeverdig. Som Regjeringen selv beskriver er det fortsatt desidert flest kvinner som tar ut foreldrepengedager. Etter Spekters vurdering bidrar dagens foreldrepengeordning positivt til tross for at fedrekvoten er redusert med fire uker, sier Bratten.