Under høringen på Statsbudsjettet for 2015, påpekte Larsen  at norsk kultur trenger bygg som kan fylles med innhold, og infrastruktur som kan brukes til formidling av kunst.

- Mange bygg har et betydelig vedlikeholdsbehov. Spekter erbekymret for om det er tilstrekkelig midler til å hindre at etterslepet øker, sa Larsen.

Han understreket at det løpende vedlikeholdet ikke ser ut til å kunne ivaretas ved de ordinære budsjetter.

-I stedet får vi en situasjon hvor det etter 15-20 år må gjøres store, ekstraordinære investeringer. Med veksten i antall kulturbygg frykter vi at denne utfordringen blir økende for hvert år som går. Alternativt kan vi ende opp med en situasjon hvor penger som var ment brukt på innholdsproduksjon og kulturformidling må brukes på drift og vedlikehold av infrastruktur og bygg, mente Larsen.

Skuffende forslag om endring av fedrekvoten

Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter uttrykte skuffelse over regjeringens forslag om å endre fedrekvoten.

-Gjennom øvrig politikk som forslag til endringer i arbeidstidsreglene og oppheving av skatteklasse 2, viser regjeringen vilje til å styrke arbeidslinja. Nettopp derfor er forslaget om endring av fedrekvoten så skuffende, sa Kvalheim.

Fedrekvoten har ført til et mer likestilt familieliv og har hatt positive sysselsettingseffekter på kvinners yrkesdeltakelse. Også ved at kvinner er kommet tidligere tilbake i arbeid enn de ellers ville ha gjort.

- Etter Spekters vurdering har ordningen bidratt til et mer likestilt arbeidsliv ved at den har tydeliggjort at balansen mellom arbeid, familie og omsorg er et felles ansvar hvor mor og far må bidra likeverdig, sa Kvalheim. 

Les hele Spekters innspill her.