Familiepolitikken må bidra til å styrke likestilling og arbeidslinjen

Det er bra at regjeringen nå foreslår at skatteklasse 2 fjernes, sa direktør Tore Eugen Kvalheim, men føyde til at regjeringen i samme slengen også burde fjernet kontantstøtten.

- For Spekter er det vesentlig at familiepolitikken også bidrar til å fremme arbeidslivspolitiske målsettinger om høy sysselsetting og integrering og likestilling i arbeidslivet, sa Kvalheim, og la til at fedrekvoten igjen burde vært økt til 14 uker. - I forslaget til statsbudsjett fremgår det med all tydelighet at fedre nå tar ut færre antall uker med foreldrepermisjon enn før ordningen ble redusert.

Kunst- og kulturinstitusjonene må sikres forutsigbarhet i rammebetingelsene

Samfunnet er i en rivende utvikling og digitaliseringen fører blant annet til nye produksjons- og kompetansekrav i institusjonene, samt endrede brukermønstre og publikumskrav. Kulturinstitusjonene må sikres forutsigbarhet i rammebetingelsene, som gjør dem i stand til å drive innovasjon og organisasjonsutvikling i takt med samfunnsutviklingen, sa direktør for sektorpolitikk, Sverre Høven.

Høven la også vekt på at svært mange av institusjonene (teatrene, orkestrene, Den Norske Opera og Ballet, NRK) har tatt ansvar for å sikre økt grad av forutsigbarhet i rammebetingelsene gjennom å få på plass en ny pensjonsordning.

Regjeringen anerkjenner dette arbeidet i statsbudsjettet, men innsatsen motsvares ikke med kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Institusjonene rammes av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, som Spekter mener er lite treffsikker. Reformen treffer også de virksomheter som allerede har gjort en betydelig egeninnsats for å sikre effektiv drift, sa Høven.

Kringkastingsavgiften 

NRK har i sitt forslag til regjeringen bedt om at kringkastingsavgiften økes med 55 kr (eks. mva) for å videreføre og utvikle allmennkringkastingsstilbudet i 2018.

Høven understreket at forslaget forutsetter en fortsatt effektivisering og rasjonalisering av virksomheten, og at en begrenset økning med 50 kr vil forsterke dette kravet ytterligere.

- Det er videre grunn til å minne om at NRKs forslag er basert på at antallet lisensbetalere opprettholdes. Andelen norske husstander uten avgiftspliktig tv-mottaker øker og det er følgelig knyttet større risiko til inntektssiden enn tidligere år, påpekte han.

Moms på kultur

Spekters representanter la videre vekt på at momsreglene for kulturinstitusjoner er svært kompliserte. Musikk- og scenekunstinstitusjoner har i dag ikke moms på billetter, men må til gjengjeld betale moms på mye av det de selv kjøper inn.

-Spekter har engasjert seg for en avgiftsplikt med lav sats også for scenekunst og musikk fordi dette vil sikre et enklere og mer helhetlig regelverk for kultursektoren, sa Høven.

-Vi hadde håpet at dette lå inne i forslaget til Statsbudsjett for 2018, men ble dessverre skuffet.

Les Spekters notat til Familie- og kulturkomiteen:

Spekter og NTOs tidligere henvendelse til Finansdepartementet, som redegjør nærmere for momsreglene, er også oversendt komiteen:

Se høringen på Stortingets nett-TV