- Det er behov for å videreutvikle tariffavtalene vi har for sykehuslegene. Sentrale deler har i stor grad vært uendret siden 2002, sier adm.dir Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF. - Det er positivt at vi nå setter oss ned ved samme bord for å finne løsninger som kan bli tjenlig framover for begge parter, sier adm.dir. Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

- Spekter ser frem til en konstruktiv prosess fremover, og er tilfreds med at disse prosjektene nå kommer i gang, sier adm. dir. Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Prosjekt 1 skal kartlegge eksisterende tjenesteplaner ved alle helseforetak og vurdere muligheten for at leger kan arbeide innenfor arbeidsmiljøloven. Prosjekt 2 er et utviklingsprosjekt som blant annet skal se nærmere på mulige endringer i legenes lønnssystem.

- I en krevende og konfliktfylt situasjon er det i alles interesse å ha en konstruktiv dialog. Vårt mål er å sikre løsninger som gir våre medlemmer i sykehus en trygg og forutsigbar arbeidshverdag, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

Legeforeningen, RHF-direktørene og arbeidsgiverforeningen Spekter vil i fellesskap utgjøre prosjektenes styringsgruppe.

I prosjekt 1, som skal ledes av direktør ved Akershus universitetssykehus, Øystein Mæland, vil Legeforeningen delta som observatør. Legeforeningens foretakstillitsvalgte vil like fullt ha muligheten til å komme med innspill til oppsummeringen på sitt helseforetak. I prosjekt 2, som skal ledes av i direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, vil Legeforeningen delta aktivt med representanter i prosjektgruppen.

Arbeidet med prosjektene skal settes i gang umiddelbart. Prosjekt 1 skal levere sin rapport 31. desember 2017. Prosjekt 2 vil ta noe lenger tid og leverer sin rapport 31. desember 2018.