Sentralbanksjefen slo imidlertid fast at reallønnen på sikt må ned, sammenlignet med om oljeprisen hadde forblitt på 115 dollar fatet i lang tid fremover.

- Lønnskostnadene og lønnveksten i Norge har vært mye høyere enn hos våre handelspartnere, sa Olsen.

Han understreket videre at oljealderen ikke er slutt, og at det vil være høy aktivitet her i flere år fremover. Samtidig er det et faktum at den økonomiske veksten har blitt svakere innen alle sektorer, og svakest innen oljeleverandørindustrien.

- Vi står overfor omstilling, og aktivitetsnivået innen olje skal ned. I Norge har politikerne tatt høyde for at oljeprisen kan falle. Men når den halveres, gir det selvsagt store konsekvenser for norsk økonomi. Samtidig har kronesvekkelsen gjennom 2014 bedret konkurransen mot utlandet, sa Olsen.

Han minnet også om at det private forbruket er en viktig motor i økonomien og står for 40-50 prosent av etterspørselen.

- Selv om utviklingen i privat forbruk har vært økende, har forbrukerne likevel ikke gått av skaftet. Sparingen har gradvis økt de siste årene. Husholdningene har dermed vært moderate i sitt forbruk. I snitt sparer vi mellom 8 og 9 prosent av disponibel inntekt, fortalte Olsen.

Olsens foiler kan ses på Norges Banks nettside

Johnsen tror på løsninger for offentlig tjenestepensjon

Tidligere finansminister og nå fylkesmann, Sigbjørn Johnsen, har tro på at det på sikt vil være mulig å finne løsninger slik at også de offentlige tjenestepensjonene kan tilpasses pensjonsreformen.

- Man erfarer etter hvert den gode utviklingen reformen har gitt i privat sektor. Dessuten kommer det nye generasjoner inn i arbeidslivet som har andre preferanser enn før. De ønsker kanskje å skifte jobb oftere og vil dermed foretrekke et pensjonssystem som er mer fleksibelt på tvers av sektorer, sa Johnsen.

Han understreket behovet for å ha respekt for opparbeidede rettigheter, men mente det ville være mulig å finne løsninger gjennom å etablere gode overgangsordninger  og ved å finne det riktige krysningspunket for alder.

- Viktig å følge opp rammen fra frontfaget

Spekters administrerende direktør oppsummerte med at det fremover blir viktig å sørge for lojalitet til frontfaget – også lokalt.

- Det er viktig at alle fortsetter å følge opp rammen for frontfaget. I tillegg må vi finne bærekraftige løsninger for pensjon, sa Bratten.

Hun understreket at partene i arbeidslivet er ansvarlige for inntektspolitikken, og dermed også må bidra til å ivareta makroperspektivene og den nasjonale konkurransesituasjonen.  

Forhandlingene i Spekter starter 15. april.

Foredragene ligger tilgjengelig for medlemmene på våre medlemssider (krever innlogging).