Verdien av arbeidskraften - det Spekter kaller "Arbeidskraftfond - Innland" - er dermed allerede verdt åtte ganger mer enn de oljepengene vi kan bruke over statsbudsjettet i dag og i fremtiden.

-Oljeprisen kan vi gjøre fint lite med, hvordan vi forvalter og utvikler arbeidskraften kan vi gjøre mye med. Det er avgjørende at politikerne og partene i arbeidslivet legger til rette for at alle innbyggere i Norge kan bidra med litt mer arbeid, sier Bratten.  

Arbeidskraftfondet kan økes ytterligere

Beregninger Spekter har gjort, viser at arbeidskraftfondet med realistiske tiltak kan økes med 7 400 milliarder kroner – eller like mye som vi kan høste av oljefondet fremover.

Suksesskriteriene er at folk står ett år lenger i jobb, går ut i arbeidslivet ett år tidligere og at vi lykkes bedre med å få innvandrere i arbeid. I tillegg må sykefraværsmålet i IA-avtalen nås og flere må inkluderes arbeidslivet.

Kvinner må jobbe mer

Det tiltaket som bidrar mest, er imidlertid at kvinner jobber mindre deltid. Mens menn i snitt jobber 37,5 timer (inkludert overtid) i uka, jobber kvinner i snitt 31 timer i uka.

- Dersom kvinner i snitt hadde økt arbeidsinnsatsen sin fra 31 til 34 timer i uka, hadde det gitt hele 2 300 milliarder i gevinst. Dette tiltaket alene, gir mer effekt enn å redusere sykefraværet og øke pensjoneringsalderen, påpeker Bratten.

Økt produktivitet gir gevinst

I tillegg til å øke arbeidstilbudet, må vi sørge for å få mest mulig ut av arbeidskraften. Spekter har beregnet at dersom den årlige produktivitetsveksten blir 2 prosent i stedet for 1,5 prosent, vil dette øke avkastningen fra Arbeidskraftsfond – Innland med over 14 500 milliarder kroner, altså langt over det man kan forvente fra Statens pensjonsfond Utland.

Dersom vi ikke lykkes med å realisere arbeidskraftspotensialet, samt at vi i tillegg blir mindre produktive enn forutsatt, blir Arbeidskraftsfond – Innland tilsvarende redusert. En reduksjon i produktivitetsveksten fra 1,5 til 1,0 prosent gjør avkastningen nesten 10 000 milliarder lavere.

Last ned Arbeidskraftfond - innland her: