Spekter tok opp markedsutvikling innen jernbanevedlikehold, konkurransekraften for gods på bane og bevaring av Telemuseets samlinger i budsjetthøringen hos Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Jernbane: Mangel på langsiktighet i fornyingsarbeidet

Blant annet foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen til fornyelse av jernbaneinfrastrukturen med 458,6 millioner. En femdel av budsjettområdet kan altså forsvinne fra 2016 til 2017. I retningslinjene for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det uttrykt en klar ambisjon om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på jernbanen i løpet av tolvårsperioden. Det betyr at bevilgningene til fornyelse må økes kraftig. Regjeringens forslag innebærer en kraftig oppbremsing like før man skal satse. Det er uheldig.

Hoveddelen av tjenestene innen området fornyelse utføres av et eksternt, spesialisert entreprenørmarked. Vi er bekymret for at et så stort kutt vil medføre permitteringer eller oppsigelser. Disse selskapene har spesialisert arbeidskraft som det tar tid å rekruttere og lære opp, og vi vet fra tidligere at om disse sies opp, kommer de kun i begrenset grad tilbake. Mangel på kvalifisert arbeidskraft i neste NTP-periode vil gjøre det dyrere og vanskeligere å ta igjen vedlikeholdsetterslepet enn det hadde trengt å bli.

Spekter mener at bevilgningen til fornyelse av jernbanens infrastruktur bør økes med 300 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Det betyr fortsatt at det blir mindre penger til fornyelse i 2017 enn i 2016, men konsekvensene i årene framover blir mindre dramatisk.

Når jernbanereformen er fullt implementert, forventer vi at drift og vedlikehold vil organiseres av Jernbanedirektoratet som kjøper og Bane NOR som leverandør på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Slik kan Stortinget i stedet for årlige diskusjoner om detaljerte kronebeløp styre ved hjelp av langsiktige mål og årvisse rapporter for tilstanden på jernbanen som viser hvorvidt felleskapets midler brukes effektivt og klokt.

Gods på bane fortsatt sårbar. Avgiftene bør utsettes

Pengene som er brukt på jernbanevedlikehold de siste årene vises igjen i færre forsinkelser og færre ikke-planlagte innstillinger av godstog. Spekter er tilfreds med at det i statsbudsjettet presenteres en støtteordning for å overføre gods fra veg til sjø på inntil 30 millioner kroner, men samtidig foreslår regjeringen å innføre avgifter på godstrafikk på jernbane på i underkant av 30 millioner kroner.

Gods på bane har akkurat begynt å levere bedre kvalitet på sine tjenester, og er fortsatt i en sårbar posisjon, fordi det tar tid å bygge opp tilliten igjen. Spekter mener at det for 2017 bør gis 100 prosent rabatt på kjørevegsavgift og kapasitetsavgift for godstrafikken på bane, slik at man ikke svekker oppnåelsen av målet om mer gods fra veg til bane. Etter hvert som vedlikeholdsetterslepet reduseres og effekten av ytelsesordningen er avklart, er det i framtidige budsjettår naturlig at også godstogselskapene betaler et visst avgiftsnivå også for gods på bane, men det bør altså ikke skje i 2017.

Tiltak for å bevare Telemuseets samlinger

Telemuseet ble opprettet i 1992 som etatsmuseum for Televerket, og har i all hovedsak vært finansiert av Telenor. Telenor har trukket sitt finansieringsbidrag til Telemuseet fra og med 2017, og museet trues derfor av nedleggelse.

Spekter foreslår at det bevilges fem millioner kroner for å sikre forsvarlig drift av museets samling gjennom 2017, i påvente av en mer permanent løsning – eksempelvis ved at samlingen tas inn som del av et eventuelt framtidig mediemuseum.

Last ned hele Spekters innspill til komiteen her:

Se høringen på Stortingets Nett-TV