Regjeringen vil legge fram ny eiermelding i løpet av 2019.

Thue beskrev hvordan staten sitter på veldig mange sider av bordet i norsk økonomi. Staten har flere ulike eierroller i tillegg til rollen som regulator og sektorpolitisk aktør.

– Da staten ved Nærings- og fiskeridepartementet solgte seg ut av SAS på Stockholmsbørsen, var Statens pensjonsfond – Utland, ved Norges Bank en av de største kjøperne, illustrerte Thue.

Thue beskrev hvordan statens eierskap i dag langt på vei er en arv av historiske tilfeldigheter. Alt fra hendelser under andre verdenskrig, til avregulering av statlige tjenestemonopoler.

Thue beskrev hvordan det siste innspillsmøtet til arbeidet med ny eierskapsmelding viser at det er spenninger i eierskapspolitikken. Ambisjoner innen lederlønninger, mangfold og likestilling, bærekraft m.m. gjør at det kommer et press om å stille særkrav til offentlig eide selskap som ifølge den offisielle eierskapspolitikken ikke skal ha andre krav enn kommersielt eide konkurrenter.

Forutsigbarhet er avgjørende

Harald Norvik og Thorhild Widvey, som begge er erfarne styreledere, kommenterte funnene i Tom Colbjørnsens rapport, og deltok i en samtale med Colbjørnsen og Magnus Thue.

Thorhild Widvey fortalte at hun kjente seg igjen i Colbjørnsens rapport. Med erfaring fra begge sider av bordet, har hun ikke opplevd forholdet mellom eier og styre som komplisert. Der er det viktig at det aldri er tvil om hvilken rolle staten møter selskapet med. Er det som eier eller regulator?

– Det er fundamentalt med forutsigbarhet for at selskapene skal lykkes. I det ligger også tydelighet i kommunikasjonen og rolleforståelsen fra eier, sa Widwey.

Harald Norvik tok opp at aksen mellom eier, styre og ledelse er fundamental i alle selskaper. Den er avhengig av tillit, som igjen avhenger av at de tre aktørene har god rolleforståelse. Hvis tilliten mellom aktørene svekkes, får du en energilekkasje som skader selskapet. Han beskrev utfordringen i at dens det i privat eierskap er tre nivå, er det i det statlige eierskapet fem. I staten har både Stortinget, Regjeringen og embetsverket en rolle.

- Vi kan ikke frata Stortinget sin rett, men vi kan ha meninger om hvordan retten utøves. I forholdet til Telenor, mener jeg Stortinget har gått for langt. Vi har også opplevd statsråder som blander sine personlige politiske ambisjoner som statsråd inn i eierskapsutøvelsen. Det er i strid med statens eierskapspolitikk, og ikke holdbart, sa Norvik.

- Statsråden må forholde seg til Stortinget, men styreleder skal kun forholde seg til Statsråden, fulgte Widvey opp.

- Vi ser utfordringene knyttet til rolletydelighet, og er opptatt av dette. Det er en av grunnene til at vi skriver en ny eierskapsmelding, sa Thue.