I Revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår Regjeringen å innføre en midlertidig støtteordning som bidrar til at containertrafikken på jernbanen kan reddes fra nedleggelse.

- Dette er et helt nødvendig grep i en svært krevende periode for aktørene i godsnæringen. Stortinget har vedtatt at 30 prosent av alt veigods på strekninger over 300 km skal overføres til sjø og bane innen utløpet av Nasjonal transportplan (NTP) i 2029. At det nå innføres en miljøstøtteordning er et riktig skritt å ta, sier Bratten.

Spekter har lenge arbeidet for at det innføres en miljøstøtteordning til gods på bane.  Slik jernbaneinfrastrukturen er nå, ville ikke godsnæringen overlevd til de planlagte forbedringene står ferdig. Derfor var det avgjørende at miljøstøtteordningen ble innført.

- Støtteordningen er noe mindre enn vi ba om, og gjelder kun for tre år. Det haster derfor nå med å forlenge kryssingsspor og forsterke strømforsyningen på jernbanen, slik at togene kan bli lønnsomme uten støtte, sier Bratten.

Transport på jernbane blir mer konkurransedyktig

Det er prispresset fra veitransporten som er den store utfordringen. Støtteordningen er et tiltak for å få mer gods på bane, ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter (containere mv.) og vognlast. Det er denne typen transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei. Ordningen skal bidra til å øke konkurranseevnen til disse typene jernbanetransport fram til særskilte infrastrukturtiltak for godstransport på jernbanen får effekt.

- Godsoperatører på jernbanen har de siste årene fraktet gods tilsvarende 1000 trailere om dagen, men sliter økonomisk på grunn av sterk konkurranse fra veitransporten. Støtteordningen er gode nyheter for både framkommeligheten på vei, miljø og trafikksikkerheten. Det er bra at Regjeringen uttrykker så tydelig at den arbeider med å gjøre transport på jernbane mer konkurransedyktig, sier Bratten.

– Spekter er også tilfreds med at Regjeringen foreslår å forsterke jernbanevedlikeholdet med 250 millioner, primært på Norges mest trafikkerte jernbanestrekning mellom Asker og Lillestrøm. En svært stor andel av Norges lokal-, langdistanse- og godstog kjører her, og forsinkelser forplanter seg utover. Prioritering av vedlikehold av denne strekningen er helt avgjørende for at togene i Norge skal gå i rute, sier Bratten