I revidert nasjonalbudsjett for 2016 beskriver Regjeringen den krevende økonomiske situasjonen vi står oppe i, og det behovet vi har for omstilling i Norge. 

- Oljepengebruken slår nye rekorder. Hvis velferdsstaten skal være bærekraftig over tid, vil det bli behov for langt tydeligere prioriteringer i statsbudsjettene i årene framover. Samtidig blir det viktigere enn noen gang at vi innretter oss slik at tjenesteproduksjonen blir så effektiv som mulig. Forslagene fra Produktivitetskommisjonen og Arbeidstidsutvalget som kom tidligere i år er viktige bidrag i omstillingsprosessen. Nå må politikerne følge opp med konkret handling. Omstilling kommer ikke av seg selv, sier Bratten. 

I tråd med resultatet av forhandlingene i frontfagsoppgjøret er den antatte lønnsveksten nedjustert fra 2,7 prosent til 2,4 prosent. 

- Vi har betydelige utfordringer knyttet til et høyt kostnadsnivå. Partene i inntektspolitikken viste ansvarlighet i fjor, og lønnsoppgjørene i år må også bidra til å sikre fortsatt god konkurranseevne, sier Bratten. 

Vellykket omstilling er avhengig av en god politikk for utdanning og kompetanse. Spekter er positive til flere av tiltakene på dette feltet. 

- Særlig tiltak som fremmer integrering av flyktninger er viktige, for eksempel utvikling av kompletterende utdanningsløp, styrking av norskopplæring og gratis kjernetid for barn i mottak med innvilget opphold. Dette er tiltak som kan bidra til at flyktninger kommer raskere i arbeid og som letter integreringen, sier Bratten.

Hun mener også det er positivt at det settes inn tiltak for lærlinger som blir permittert og at det etableres flere studieplasser for lærerutdanning på Vestlandet. Omstillingene i norsk økonomi gjør det nødvendig å gi flere mulighet til nye karriereløp, enten de er i arbeid eller har mistet jobben. Det må satses mer på å heve kompetansen til de med svakest ferdigheter, og derfor er det også positivt at programmene for basiskompetanse i arbeidslivet og i frivilligheten styrkes, sier Bratten

- Spekter hilser velkommen tiltak for å få flyktninger raskere ut i jobb. Tiden i mottak må brukes effektivt og bosetting må skje så raskt som mulig etter at det er fattet vedtak om opphold. Det er også viktig at kvalifiseringen til arbeidslivet blir mer målrettet og tilpasset den enkeltes muligheter og behov. Forslaget i revidert budsjett om tidligere kartlegging av kompetanse og en mer målrettet veiledning og kvalifisering i etterkant, er gode i så måte.  

Regjeringen velger å foreslå redusert utbytte fra NSB. Dette er et viktig bidrag til å styrke NSB i den kommende restruktureringen av selskapet som følge av jernbanereformen. 

- Spekter er også tilfreds med at det gis tilleggsbevilgninger til vedlikehold og investering for veg og bane. I denne omgang gjelder dette tiltak på Sør-Vestlandet, som også gir en midlertidig hjelp i sysselsettingen. Det er imidlertid viktig at dette ikke utsetter den nødvendige omstruktureringen av arbeidsmarkedet, sier Bratten.