Regjeringen foreslår blant annet å forlenge permitteringsperioden til 52 uker, samt innføre arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.

- Spekter støtter dette. En forlengelse av permitteringsperioden er hensiktsmessig nå, blant annet for å sikre at virksomheter som har måttet stenge eller avgrense driften på grunn av pandemien, fortsatt har kvalifisert arbeidskraft raskt tilgjengelig når aktiviteten kan gjenopptas, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

En slik utvidelse har også vært gjort i krevende tider tidligere. Bratten påpeker også at den nye innlagte arbeidsgiverperioden på fem dager etter 30 uker vil bidra til å sikre en reell vurdering av permitteringsbehovet.

1,5 milliarder kroner til fylkeskommunal kollektivtransport

Regjeringen foreslår også et tilskudd på 1,5 milliarder kroner for å ta høyde for ytterligere tap i den fylkeskommunale kollektivtransporten. Dette kommer i tillegg til 3,1 milliarder kroner som tidligere er bevilget over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det fylkeskommunale kollektivtilbudet består av buss, fylkesveiferjer, hurtigbåter, T-bane, bybane og trikk.

- Spekter har tidligere påpekt den kritiske situasjonen som har oppstått for kollektivtrafikkaktørene som følge av koronapandemien. Aktørene har lidd betydelige inntektstap, tross redusert rutetilbud og permitteringer, og de forventer også store tap framover. Derfor er det positivt at regjeringen foreslår at fylkeskommunene blir kompensert med ytterligere 1,5 mrd. kroner. Det vil komme godt med for en sektor som sliter tungt med inntektsgrunnlaget som en følge av pandemien, sier Bratten.

Ny stimuleringsordning for kultursektoren

I krisepakken ble også den varslede stimuleringsordningen for kulturlivet lagt frem. Det innebærer en bevilgning på 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Kultursektoren har i lang tid vært i en unntakstilstand, og kommer sannsynligvis til å være preget av smittevernrestriksjoner i lang tid framover.  

- Det er positivt at regjeringen vil innføre en ordning som kan bidra til å stimulere til videre aktivitet i kultursektoren. Spekter er også tilfreds med at underleverandørene skal være en del av ordningen. Slike ordninger vil bidra til noe mer forutsigbarhet for en sektor som har kraftige restriksjoner knyttet til sin drift på grunn av smittevernsbehovet, sier Bratten.

Spekter har i tidligere innspill til regjeringen vist til de aller fleste kulturaktører opererer med lang planleggingshorisont, og mange av høstens forestillinger er allerede avlyst. Derfor er det viktig å både kompensere for disse allerede avlyste arrangementene, samtidig som ordningen bidrar til langsiktighet.

Spekter har også pekt på at kompensasjonsordningen også må omfatte aktører med jevn drift, men nå med redusert kapasitet, slik som museene.