Spektersjefen slo fast at punktlighetsforstyrrelsene i jernbanetrafikken først og fremst er et resultat at tidligere tiders mangel på bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet.

Samtidig minnet hun om at det de siste årene har vært mye å glede seg over når det gjelder jernbanen. Bevilgningene til jernbaneformål over statsbudsjettet har økt fra 11,5 milliarder kroner i 2011 til 21 milliarder kroner i 2015.

NSB har i perioden utvidet tilbudet, kjøpt inn mange nye tog og hatt en økning i antall reisende med 20 proesnt, og driftsresultatet er nesten tidoblet. Flytoget har opplevd en svært positiv utvikling med 800 000 nye passasjerer på to år og i fjor ble 97 prosent av flytogene kjørt uten større forsinkelser.

- Likevel hører passasjerer for ofte over høyttaleranleggene på perrongen at tog er forsinket eller innstilt, og mange kunder i godstrafikken opplever at godset ikke kommer frem i tide, sa Bratten.

Støtter regjeringens organiseringsgrep

Hun støttet regjeringens forslag om å samle ansvaret for langsiktig planlegging av togtilbudet og opprettelsen av et infrastrukturselskap som inngår fireårige avtaler med staten.

- Dette vil være viktig for å redusere vedlikeholdsetterslepet slik at punktligheten blir bedre. Infrastrukturforetaket får dessuten en mer hensiktsmessig finansieringsmodell enn hva dagens Jernbaneverket har. Det vil gi mer effektiv forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, og en mer målrettet satsing når det gjelder nyinvesteringer, sa Bratten.

Konkurranse er ingen trylleformel

Regjeringen har også foreslått å innføre konkurranse om persontrafikken på jernbanen. Bratten understreket også at konkurranse er sunt, så lenge den skjer på riktige og rettferdige premisser.

- Konkurranse må gjennomføres på en klok og gradvis måte, slik vi har erfaring med fra blant annet post- og telesektoren. Her har man gjennom politisk klokskap evnet å hente ut konkurranseeffekter til glede for oss forbrukere, samtidig som Posten Norge og Telenor har fått mulighet til å utvikle seg til konkurransekraftige selskaper så vel nasjonalt som internasjonalt, sa Bratten.

Hun mente det er viktig at NSB og Flytoget beholder kompetanse og finansiell styrke til å delta i disse konkurransene på lik linje med andre togoperatører, og at de også kan delta i konkurranser internasjonalt.

Se debatten her: Konkurranseutsetting - hvor går jernbanen nå?