- Etter vår oppfatning bidrar politisk tydelighet både når det gjelder opp og ned prioriteringer som viktig støtte for helsepersonell som står i krevende valgsituasjoner, og for at praktisering av kriteriene skal bli likere. Helsepersonell trenger tydelige politikere, sa spesialrådgiver Bente Krauss.

På oppfølgingsspørsmål om politikernes rolle fra KrFs Olaug Bollestad, utdypet Krauss at de faglige vurderingene selvfølgelig skal ivaretas av helsepersonell. Det er samtidig viktig at politikere støtter helsepersonell når de gjør krevende prioriteringer. Politikere har også en viktig rolle i å gi folket en god virkelighetsforståelse for at alt ikke kan prioriteres like høyt. 

Kompetanse i å prioritere

- Kompetansen i å gjøre grundige avveiinger mellom prioriteringskriteriene er for svak og må styrkes. Virkemidlene som er utviklet, og som skal forbedres, må i større grad gjøres tydeligere- og mer tilgjengelig, slik at det blir enklere å følge. Vi mener at styrket kompetanse vil gi bedre konsistens i prioriteringene hos alle aktører, det vil gi riktigere prioriteringer og nødvendig økt trygghet hos den enkelte helsearbeider, fortsatte Krauss.

Differensiert og økt egenbetaling bør settes på den politiske dagsorden

- Medisinske muligheter- og teknologi er i ferd med å overstige vår fatteevne og det er åpenbart at de økonomiske begrensningene vil bli mer merkbare i tiden fremover. Egenandeler kan også være et virkemiddel for å begrense etterspørsel ved at mindre viktige tjenester kan gis en høyere egenandel, sa Krauss. - Vi forstår at det er komplekst og sammensatt og at det vil være nødvendig å gjøre individuelle vurderinger, men det bør ikke være til hinder for at det allerede nå arbeides med å utvikle økonomiske virkemidler for å bedre prioritering innen helsetjenesten.

Når det gjelder private aktører så er Spekter er grunnleggende enige i at Norge bør ha et sterkt offentlig helsevesen, men mener det verken er ønskelig eller mulig å forby private aktører å drive sine virksomheter. Det er heller ikke ønskelig eller mulig å forby befolkningen å betale for helsetjenester selv.

Les Spekters hovedssynspunkter på stortingsmeldingen her: 

Opptak fra høringen kan du se på Stortingets Nett-TV