I dagens møte, var Spekter representert ved Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl og fagsjef Olav Kvam.

I en nylig framlagt rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe, går det tydelig fram at pensjonsreformen virker for de arbeidstakerne den omfatter. Samtidig ser vi at potensialet til økt arbeid er stort i offentlig sektor.

Spekters representanter understreket i møtet at det er viktig at pensjonsreformen snarest fullføres, også i offentlig sektor, og at denne på sikt tilpasses ordningene i privat sektor.

-Det pågår for tiden mange prosesser om pensjon. For Spekter er det viktig at de valg som gjøres på de ulike områdene framover har ett mål for øye og viser en tydelig retning; at vi skal ha ett, felles pensjonssystem i Norge som basert på lov om innskuddspensjon, sa Wikdahl.  

Behov for ett felles pensjonssystem

I dag har vi en klar todeling av pensjonsordningene i privat og offentlig sektor, hvor 1,2 millioner arbeidstakere i privat sektor i hovedsak har innskuddsordninger, mens 760000 ansatte i offentlig sektor har ytelsesgaranterte ordninger.

Flere av Spekter medlemmer har offentlig tjenestepensjon, men privat sektors rammebetingelser. For disse virksomheten er det ikke mulig å se for seg at man kan fortsette med offentlig tjenestepensjon, og samtidig delta i konkurranse med bedrifter som har andre ordninger. Dette underbygger behovet for ett, felles pensjonssystem.

Må legge til rette for å jobbe lenger

-Etterhvert som levealdersjusteringen slår sterkere inn, vil vi også se en ytterligere økning i yrkesaktiviteten for personer over 62 år.  Dette bør også bli tema mellom partene i trepartssamarbeidet. Da folketrygden kom i 1967 var avgangsalderen 70 år og forventet levealder 71,5 år. I dag kan man gå av med pensjon ved fylte 62 år, mens levealderen er rundt 80 år. En del land har som følge av dette hevet tidspunktet for tidligste alder for pensjonering. Denne debatten må vi også ta i Norge, sa Wikdahl.

Spisser innsatsen i IA-arbeidet 

Oppfølging av underveisevalueringen av IA-avtalen var også tema i rådet, og det ble gjort rede for planene framover. Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen har i 2016 gjennomført en underveisevaluering for å finne ut hvordan man best kan spisse innsatsen i IA- arbeidet i siste del av avtaleperioden.

Tre innsatsområder er prioritert;

1. Kunnskapsutvikling

2. Forebygging og arbeidsmiljø

3. Fokus på delmål 2 

Dette arbeidet settes nå i gang. Arbeidslivs-og pensjonspolitisk råd støtter innretningen på arbeidet. For Spekter er det spesielt viktig å trekke ut potensialet for IA- arbeidet i tilknytning til samarbeidsprosessene i trepartssamarbeidet.