Sentralt i LO sin strategi var at de ville kreve et samordnet lønnsoppgjør. Når lønnsoppgjøret samordnes innebærer det at LO kan streike i alle NHO bedrifter og den løsningen man kommer frem til blir en kollektiv løsning gjeldende for alle tariffavtaler mellom LO og NHO. De siste oppgjørene som har vært samordnet har vært i 2000 (femte ferieuke) og 2008 (ny AFP ordning).

Fellesforbundet har imidlertid ikke ønsket et samordnet oppgjør. De ønsker et tradisjonelt forbundsvist oppgjør med Norsk Industri. Dette sikrer et oppgjør som er innenfor rammer konkurranseutsatt industri tåler. Det hindrer også at LO grupper utenfor industrien presser fram en arbeidskonflikt Fellesforbundet ikke ønsker.

Oppgjørsformen avgjøres på LO sitt representantskapsmøte 18. februar, men mye tyder nå på at Fellesforbundet har vunnet fram med sitt syn internt i LO. Dette har trolig som konsekvens at pensjonsspørsmålet i mindre grad vil dominere oppgjøret i privat sektor enn tidligere antatt.

Hva så med offentlig sektor? Her er det først og fremst arbeidsgiversiden som ønsker endring. Dagens ordning har store svakheter, og mangler fortsatt mye på å være tilpasset prinsippene i pensjonsreformen og den nye folketrygden. Skal dette bli satt på dagsorden i de offentlige oppgjørene er man imidlertid helt avhengig av at den nye regjeringen legger maksimalt inn på å få løst dette nå.

Banklovkommisjonens har startet arbeidet med å vurdere om det er mulig og ønskelig å fortsette med en ytelsespensjon i privat sektor. Mye tyder på at en samlet arbeidsgiverside, sammen med forsikringsselskapene, er skeptisk til å videreføre ytelsespensjonsordninger.

Når det gjelder forhandlingene i Spekter registrerer vi at mange Spektervirksomheter har store utfordringer med pensjonsordningene og et sterkt endringsbehov. Utfordringene og mulighetsrommet varierer imidlertid mye mellom virksomhetene. I de virksomhetene der det er nødvendig at B-delen endres må arbeidsgiver fremme krav om slike endringer i årets oppgjør. Dersom man ikke har noen tariffmessig binding m.h.t. tjenestepensjon er vårt klare råd at endringsprosesser først starter etter at oppgjøret er avsluttet.

Av Stein Gjerding, sjeføkonom i Spekter