Hellesjø forklarte at det har vært en lang reise fra 2013 og fram til i dag.

-Vi fikk fram kostnader, konsekvenser, felles virkelighetsoppfatning og etter hvert ble vi også enig om en tidsplan sammen med de tillitsvalgte. Jeg snakket om dette flere ganger i måneden for å holde saken varm og sikre nødvendig framdrift, forklarte Hellesjø.

Da Hellesjø tok over som konsernsjef var det et uttrykt politisk ønske om konkurranseutsetting av Sporveien, og pensjonskostnadene i selskapet var klart hemmende for å skulle kunne være en attraktiv tilbyder.

-Vi måtte jobbe for å få til en felles erkjennelse av de utfordringene vi sto ovenfor. Sammen med de ansatte ble vi enige om at vi skal være best på kollektivreiser - at ingen skal kunne drive bedre og billigere enn oss. Vi har jobbet suksessivt slik at vi kan vinne eventuelle anbudskonkurranse. Ingen i verden skal være bedre enn oss, sa Hellesjø.

Hellesjø vektla behovet for å bruke nødvendig tid på prosessen.

-Det gikk over to år fra vi satte i gang prosessen til vi satte i gang beslutningsfasen. Da var vi enig med de tillitsvalgte om behovet for endringer, og det ble besluttet at alle nyansatte fikk ny innskuddsbasert pensjonsordning, og at eksisterende ansatte frivillig kunne gå over på denne ordningen dersom de ønsket det, sa Hellesjø.

Hellesjø understreker de tillitsvalgtes rolle for å få til nødvendig endring.

- Jeg er kjempestolt av de tillitsvalgte i Sporveien som tok ansvar for at arbeidsplassene skulle sikres, og at de var så langsiktige i sin tilnærming. De tok en ansvarlig rolle det står stor respekt av. Sporveien var teknisk konkurs hvis pensjonskostnadene skulle regnes inn i balansen. Nå er vi langt bedre rustet. Dette skal de tillitsvalgte ha sin del av æren for, sa Hellesjø. 

-Gravlegg hybridpensjonen

- Hybridpensjonsordningen bør gravlegges. Den gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet i kostnader og gir arbeidstakeren mindre pensjon for pengene. Jeg vil gi honnør til Spekters medlemmer, som har stått imot hybridpresset, sa Anne-Kari Bratten.

Spekter mener det må etableres én type tjenestepensjon for hele norsk arbeidsliv, og at dette må være innskuddspensjon. Pensjon er svært aktuelt fordi levealderen øker. Generasjonsregnskapet går ikke opp. Samtidig er dagens pensjonssystemer krevende i et arbeidsliv hvor det er blitt større mobilitet.

- Det er store ulikheter mellom privat og offentlig sektor hva gjelder å forstå utfordringene. Det er gjort rikelig med utredninger, og effektive reformer i privat sektor har styrket arbeidslinja. I offentlig sektor har særaldersgrenser og offentlig tjenestepensjon så langt vært vanskelig å reformere, påpekte Bratten.

Hun understreket at det ikke er noen grunn til at offentlig sektor skal ha en annen pensjonsordning enn i privat sektor.

-Det er i siste instans privat sektor som finansierer hele pensjonssystemet. Politikerne burde tatt klarere posisjoner om pensjon i offentlig sektor, dette kan ikke overlates til partene alene å finne løsning på, sa Bratten.