Statsbudsjettet for 2019 er uten store overraskelser, og er samtidig et budsjett som viser at det nå går bedre i norsk økonomi. Spekter uttrykte under høringen bekymring for om oljepengebruken blir noe for høy.

- Det er viktig at oljepengebruken er moderat i tider der norsk økonomi går godt. Det er derfor viktig at oljepengebruken i hvert fall ikke økes ytterligere gjennom Stortingets behandling av budsjettet, sa Gjerding.

Endringer i beskatning

Spekter støtter endringene i bedriftsbeskatningen som regjeringen har foreslått. Det er ingen store endringer i forslagene, men noen forsiktige tiltak som virker i riktig retning med hensyn til å ivareta bedriftenes konkurranseevne og øke bedriftenes investeringslyst og vekstevne.

Det foreslås også i statsbudsjettet endringer i reglene for beskatning av pensjonskasser.

- Spekter var negativ til departementets forslag, da lovforslaget var ute på høring. Et viktig prinsipp, som ikke godt nok ivaretas i forslaget, er at pensjonsutbetalingene skal være gjenstand for beskatning. Følgelig bør ikke pensjonskassene beskattes i sparefasen, sa Gjerding.

ABE-reformen må evalueres

Regjeringen innførte ABE-reformen fra og med budsjettåret 2015, og den er i 2019 inne i sitt femte år. Både i privat og offentlig sektor er det nødvendig med høy omstillingstakt. Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og det er viktig at arbeidslivet omstilles i takt med utviklingen. Dette gjelder også i offentlig sektor.

- Skattepengene må brukes mest mulig fornuftig og gi mest mulig velferd. I offentlig sektor er det særlig ABE-reformen som skal bidra til dette, med et ostehøvelkutt på 0,5 prosent. Men vi er usikre på om reformen bidrar til å optimalisere og effektivisere offentlig sektor, sa Gjerding.

I noen virksomheter går den teknologiske utviklingen raskt og potensialet for effektivisering er stort, men dette gjelder ikke alle virksomheter. Blant Spekters medlemmer er det særlig kulturinstitusjonene som rammes hardt. Dette er virksomheter der effektiviseringspotensialet er begrenset.

- ABE-reformen straffer virksomheter som har lavt effektiviseringspotensial, men kan samtidig bli en sovepute for virksomheter hvor effektiviseringspotensialet er høyt. Det er selvfølgelig også svært uheldig dersom Stortingsflertallet øker kuttene ytterligere under sin behandling, noe som jo har skjedd tidligere. Dersom det ikke er rom for å avvikle ordningen nå, bør i hvert fall virkningene av reformen bli gjenstand for en grundig evaluering. Spekter har derfor tatt til orde for at det nå blir satt ned et utvalg som vurderer hvilke utslag denne reformen har hatt, sa Gjerding.

Se Spekters høringsinnspill på Stortingets Nett-TV

Last ned Spekters hørinsnotat: